Durynsko

HISTORIE DURYNSKA

Durynsko je jednou ze 16 spolkových zemí ve Spolkové republice Německo. Sousedí s pěti  zeměmi: Saskem, Saskem-Anhaltskem, Dolním Saskem,  Hessenskem, a Bavorskem.

Historie Durynska je velmi bohatá a sahá až do dob Římské říše. Vlastní Durynsko jako samostatný stát vzniklo až počátkem minulého století. Tento vývoj přerušila až II. sv. válka a následné začlenění do zóny komunistického bloku - NDR.

K obnově samostatného Durynska došlo až po sjednocení Německých zemí a pádu komunistického režimu v r. 1990. V rámci stručnosti uvedeme pouze jen nejdůležitější mezníky času.

OBSAH:

období před "Kristem" historie rodu Schwarzburg
Durynské království historie rodu Reuss
Franko – saské období historie města:
Saská dynastie panovníků Erfurt
Dynastie Saská Eichsfeld

Období Štaufsko – Welfských sporů

Eisenach
doba Wettinská a Wettinsko-Ernestinská Mühlhausen
doba reformace Nordhausen
Pruské období Schmalkandy
II. sv. válka Výmar

Období před "Kristem"

350 – 300 000 před n.l.
nejstarší nálezy z doby kamenné: nalezení částí kostry Homo erectus u Bilzingslebenu.
200 000 před n.l.
nalezeny pozůstatky Homo sapiens u Ehringsdorfu
40 000 – 8 000 před n.l.
archeologické nálezy ve vrstvách z různých dob potvrzují dlouhodobé osídlení krajiny kolem Ilsenhohle u Ranisu a nálezy z téže doby v jeskyních u Dobritzu.
5 000 – 1 800 přen n.l
nálezy keramiky, mlýnků na obilí a šperků.
1 500 – 1 200 před n.l.
nálezy mohylových polí v jižním Durynsku a u Vorderrhonu.
1 200 – 800 před n.l.
Nálezy urnových pohřebišť v Durynské pánvi a Durynském lese.
800 – 500 před n.l.
osídlení jižního Durynska a údolí Goldenu (kraj Orla) Halštalskou kulturou.
500 před n.l.
doložené nálezy Laténské, Keltské a germánské kultury žárových hrobů.

Durynské království

2. stol.
přibližně někdy v této době dochází ke spojení durynských a polabských germánských kmenů pod vedením Hermundura (bez keltských kmenů). Jednalo se hlavně o Semnony, Langobardy, Chatty, Markomany, Vandaly a Svévy.
120
v římských textech Patercula, Domitia a Tacita je uváděn Hernundur jako ústřední postava při vyjednávání o příměří s Římem Elbgermanenu. Zde je dohodnuto, že se germánské kmeny budou udržovat na území v dnešním prostoru přibližně mezi Werou na západě a Krušnými horami na východě a pohořím Harz na severu a řekou Dunaj na jihu. Od 3. st. se zde usídlí většina germánských kmenů a jsou neustálou hrozbou Římu.
380

Objevuje se první zmínka o „Thoringi“. Jedná se o název pro území zhruba dnešního Durynska, kde se usadily kulturně podobné germánské kmeny. Ekvivalentem bylo Římské „ Flavius Vegetius Renatus“. V textech se začínají objevovat slova a názvy Thoringi – ger. turingoz, Hermondoroi – ger. ermanduroz ( ermena – veliký, dur – drahocený, dur – jméno nebo název, turon – smělý). Mimo jiné existoval keltský název pro zdejší oblast – Teurier (národ). Zatímco v Evropě dochází ke stěhování národů durynské kmeny setrvají v tradičních sídlištích. Jejich sousedy se stávají Sasové, Frankové, Alemané, Bajuwarové nebo Langobardi. V budoucím Durynsku střídají vládnoucí klany pod vedením Erpese, Hoyera, Ottericha nebo Bussinuse. Posledně jmenovaný byl otcem budoucího krále Hermenefrieda.

531
za krále Hermenefrieda dochází k rozpadu a zániku Durynského království. Durynsko se stává formálně součástí „Francia Orientalis“. Přesto zůstává relativně samostatné. Tento stav však dlouho nevydrží, protože území je rozvráceno nájezdy Franků, Sasů a nakonec Slovanů.

zpět na obsah


Franko – saské období

629 – 639 
francký král Dagobert administrativně spravuje Durynsko a území na východ od svých hranic.
639
Frank Radulf je Dagobertem určen za správce těchto území a přijímá titul „Dux“.
725
na území Durynska začíná působit misijní činnost anglosaských Bonifaciů. Ti u Ohrdrufu zakládají klášter (cella).
741
dochází k rozpadání Francké říše. Durynsko připadne Karlu Martellovi (syn Pipina II.) a násilně přijímá křesťanství. Je založeno Erfurtské biskupství ( 741 – 742).
800
Karel Veliký je korunován římským císařem
802
v Erfurtu se koná místní sjezd šlechty
843
v Úmluvě od Verdunu je sepsáno rozdělení Francké („Karlovy“) říše. Durynsko připadne k východofrancké říši Ludvíka „Německého“ (území Bavorska, Saska a Durynska).
900-911
formální vláda posledního Karlovce na trůně východofrancké říše, Ludvík IV. Dítě. Umírá jako šestiletý. Říše se rozpadá na pět samostatných vévodství: Sasko, Franky, Bavorsko, Švábsko a Lotrinsko.

zpět na obsah


Saská dynastie panovníků

919-936
vláda saského vévody Jindřich I. Ptáčníka z rodu Liudolfingů, zakladatele první velké německé panovnické dynastie (919-1024). Počátek historie Německa.
933
rozhodující bitva s Uhry u Riadu.
936-972
vláda německého krále Oty I. „Velikého“
968
založení biskupství Zeitz, Merseburg a Míšeň.
973-983
vláda Oty II.
985
udělení durynského léna hraběti Ekkehardovi I. s Míšenským markrabstvím. Ekkehart je nucen svádět mocenský boj s Vilémem II. o panství Výmar – Orlamünde a celkovou vládu nad Durynskem.
983 - 1002
vláda Oty III.
1002 - 1024
vláda Jindřicha II. „Svatého“ Jím vymřela saská dynastie německých králů a římských císařů.

zpět na obsah


Dynastie Sálská

1024 - 1039
vláda Konráda II.
1039 - 1056
Jindřich III. nejmocnější středověký císař ihned po Karlu Velikém.
1046
udělení léna hrabatům z Výmar – Orlamünde a míšenského markrabství. Tím vzniká další významné panství v Durynsku. V 10 až 12 st. bylo toto hrabství tvořeno hlavně okresy Beichlingen, Tonna-Gleichen, Berka, Henneberg, Honstein, Kirchberg, Blankenhain, Frankenstein, Kranichfeld, Lobdeburg, Tannroda, Apolda a další.
1056 - 1106
vláda Jindřicha IV.
1106 - 1125 
vláda Jindřicha V, 1122 uzavření tzv. „Konkordátu wormského“. Jindřichem vymírá Sálská dynastie německých panovníků.

zpět na obsah


Období Štaufsko – Welfských sporů

1074
založení Schauenburgu u Fridrichrody. Založení Altenbergenu, Friedrichrody, Finsterbergenu a Espenfeldu.

1085

založení Reinhardtsbrunského kláštera s Hirsauerskými. Připojení území Eisenachu s hradem Wartburgem k Durynsku.
1125
saský vévoda Lotar III.Supplinburský“ se stává německým císařem.
1130
Císař Lothar III. uděluje Durynsko v léno lantkraběti Ludvíku I.
1138 - 1152
vláda německého císaře Konráda III., začátky mocenských bojů.
1140 - 1172
vláda lantkraběte Ludvíka II. „Železného“ v Durynsku.
1143
založení cisterciáckého kláštera v Georgenthalu Sizzem III., hrabětem ze Schwarzburgu (Käfernburgu)
1152 - 1190
německým králem Fridrich I. Barbarossa „Rudovous“, od r. 1155 i německý císař.
1172 - 1190
Durynsko vzkvétá pod vládou lantkraběte Ludvíka III.
13.5. 1180
je potvrzeno držení durynského lantkrabství saským falckrabstvím Allstedt. Současně je potvrzena přednost lantkrabat před říšskými vévody.
1183 - 1189
Durynsko vstupuje do vrcholné gotiky. Tím je definitivně uzavřena románská doba.
1190 - 1197
vláda Jindřicha VI. v Německu
1190 - 1217
v zemi vládne lantkrabě Herman I. Wartburg se stává kulturním centrem středověkého básnictví a pěvectví. Děje se tak kolem r. 1206.
1198 - 1208
německým králem Filip Švábský. Obnoveny mocenské boje mezi německými rody Štaufů a Welfů.
1212
ve Frankfurtu podruhé zvolen německým králem syn Jindřicha VI. Fridrich II. vládne Německu do r. 1250.
1217 - 1227
doba vlády lantkraběte Ludvíka IV. „Svatého“. Je manželem budoucí svaté Alžběty, jenž je dcerou uherského krále Andrease Gertrudy Andechs-Meranové. Po skonu Ludvíka IV. na křižácké výpravě, je čtyři roky po své smrti svatořečena (1235).
1227 - 1240
Durynsko společně spravují dvě lantkrabata - Jindřich Raspe IV a Konrád.
1242
Jindřich Raspe jmenován ve funkci říšského správce; čtyři roky na to je vybrán jako královský kandidát proti Fridrichu II. z rodu Štaufů

zpět na obsah


Doba Wettinská a Wettinsko-Ernestinská
1247 - 1264
po smrti lantkraběte Jindřicha Raspeho vypukne dědická válka mezi vdovou Sophii Brabantskou (nejstarší dcera Ludvíka IV. a Alžběty) a Wettinským markrabětem Jindřichem „Vznešeným“ z Míšně. Vše končí vítězstvím Jindřicha r. 1264.
1264
kořeny tvorby dnešního znaku Durynska
1292
zrovnoprávnění lantkrabství Hessenského a Durynského.
1307
bitva u Lucka. Vítězstvím si Wettinové upevní moc v Míšenském markrabství.
1310
král Jindřich VII. (německý král 1308-1313, od r. 1312 i císař) tzv. "Pražskou smlouvou" (19.12. 1310) přiřkne Wettinům dědičně panství v Durynsku.
1342 - 1345
durynská válka hrabat
1353
Wettinové získali Coburgské panství
1423
markrabě Bedřich "Bojovný" získá vévodství Sasko-Wittenbergské, čímž je vražen územní klín do Wettinského kurfiřského panství.
1446 - 1451
trvá bratrovražedná válka
1485
Lipská smlouva o rozdělení durynského panství mezi Wettiny kurfiřtem Ernestem a Albrechtem Saským (17.6. 1485). Touto smlouvou je Durynsko rozděleno na severní "albrechtinskou" a jižní "ernestinskou".
1486 - 1525
vláda Friedricha Weisenského mecenáše začínající reformace.
1520
obnovení dědických smluv mezi Hessenskem a Durynskem.

zpět na obsah


Doba reformace
1521 - 1522
pobyt Martina Luthera na Wartburgu. Zde vytvoří základy spisovného německého jazyka.
1525 - 1532

vláda kurfiřta Jana "Stálého"

1525
povstáním sedláků v Durynsku vrcholí selské války v Německu. Povstání je krvavě poraženo u Frankenhausenu.
1530
v Durynsku vrcholí zavádění reformace.
1531
vznik Schmalkaldského spolku k ochraně myšlenek reformace. Je tvořen "ernestinským" Durynskem a Hessenskem, Anhaltskem, Branibory, Mansfeldem a Magdeburgem.
1547
lantkrabě Jan Friedrich I. "Velkomyslný" ztrácí po prohrané Schmalkaldské válce (bitva u Mühlbergu) většinu svého "albrechtinského" území. Město Výmar se stává hlavním sídelním městem "ernestinských" území.
1554
území Altenburgu (do r. 1547 "albrechtinská") je připojena k "ernestinskému" celku.
1555
Jan Friedrich II. získá hrabství Henneberg-Römhild
1558
založena universita v Jeně (jako vysoká škola byla založena již 1548)
1566
bratři Jan Friedrich II. a Jan Vilém si dělí "ernestinské" území. Jan Fiedrich II. získá severní části v oblasti Výmaru a Jan Vilém jižní oblasti s centrem kolem Coburgu.
1567
tzv. "Grumbacherské spory". Jan Friedrich II. chtěl získat část jižních území bratra Jana Viléma, což pro něj skončilo naprostou zkázou. Jeho území naopak získal bratr Jan Vilém. Město Výmar se stává jeho sídelním městem.
1572
další tzv. Erfurtské zemské dělení. Synové Jana Friedricha II. získávají zpět svoje dědictví po otci.
1583
"ernestinové" získávají hrabství Henneberg-Schleusingen.
1640
potomci Jana Friedricha II. dělí opět severní části Durynska. Vilém získá Výmarskou oblast, Albrech Eisenach a Ernest I. oblast Gothy. Každý z nich zakládá pak samostatnou rodovou větev Ernestinů.
1641-1675
vláda vévody Ernesta I. je velmi osvícená. Na svém panství vytvoří moderní světský a církevní celek.
1690

panství Jena je spojeno s panstvím Eisenach.

1710
panství Römhild zaniká a je připojeno k území gothských Ernestinů (Coburg, Eisenberg, Römhild).
1741
panství Eisenach je připojeno k Výmaru. Tím jsou všechny výmarské oblasti opět sjednoceny.
1775-1828
vláda velkovévody Karla Augusta. Básník Goethe je pozván do Výmaru kde působí až do své smrti 1832. Za vlády Karla Augusta se z Výmaru a Jeny stávají německá centra klasické a idealistické filozofie. V Jeně vzniká spolek romantiků.

zpět na obsah


Pruská doba

1802
na Říšském sněmu je schváleno, že Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen a Eichsfeld připadnou Prusku.
1806
bitva u Jeny a Auerstedu. Erfurt, Mühlhausen a Nordhausen jsou od Pruska odděleny.
1815

panství Výmar a Eisenach se stávají velkovévodstvím. "Albrechtinská" část Durynska je připojena k Prusku. (Erfurt, Mühlhausen a Nordhausen také).

1817
na Wartburgu se konají první studentské slavnosti.
1826
dělení gothských ernestinských panství. Meiningen je připojen k Hildburghausenu a zdejší vévoda dostane ještě Altenburgu. Saalfeld je spojen s Coburgem a coburgský vévoda získá ještě Gothu. Nyní je durynsko rozděleno na dvě vévodství, Meiningen - Altenburg a Coburg - Gotha, a jedno velkovévodství Výmar - Eisenach.
1834
připojení durynských panství (mini států) k Německému celnímu spolku.
1846
Carl Zeiss zakládá v Jeně svůj mechanický atelier.
1848
politické boje za jednotné Durynsko.
1866
připojení durynských mini státečků k Severoněmeckému svazku. Bitva Langensalzy - válka Prusko-Hannoverská.
1871
připojení durynských "pidi" států k Německé říši.
1869
založení sociálně-demokratické strany v Eisenachu.
1875
založení socialistické strany v Gothě
1891
sjezd SPD v Erfurtu
1894
Velká výstava živnostníků v Erfurtu.
1918
odstoupení durynských knížecích rodů z politického vedení států.
1919
vytvoření republiky Reuss. Na velkém národním shromáždění ve Výmaru je ustavena Výmarská republika
1920
vytvoření země Durynsko. Okres Erfurt je samostatný vládní pruský okres. Kraj Coburg je připojen k Bavorsku.
1921
schválení Durynska v rámci Německa.
1922
nové rozdělení Durynska na kraje (okresy). Nyní je rozděleno na 9 městských a 15 zemských krajů.
1923
říšská exekuce majetku vládnoucí durynské SPD / KPD.
1930
Vilém Frick (NSDAP) se stává dyrynským ministrem pro lidovou výchovu.
1932
poslední svobodné volby do 6. zemského sněmu
1932 - 1933
Bedřich Sauckel se stává předsedou vlády, později říšským místodržitelem v Durynsku
1933
ztráta durynské samostatnosti - začlenění do nacistické Německé říše.

zpět na obsah


II. sv. válka a dále...

1944
připojení pruského okresu k Durynsku.
1945

po těžkých spojeneckých náletech některá města přestávají téměř existovat. Po skončení II. sv. války je Durynsko okupováno nejdříve spojeneckými, později sovětskými vojsky. Zbylá pruská území jsou připojena k Durynsku.

1946
7. volby do zemského sněmu (20.10.), složení vlády (20.12.) a následné schválení složení země.
1948 - 1949

rozdělení Německa na tři okupační zóny. Vytvořeno NDR, ke kterému je Durynsko připojeno.

1950
Erfurt se stává hlavním městem a sídlem durynské vlády.
1952
Durynsko je rozpuštěno a začleněno do NDR. V této době je tvořeno městskými kraji Erfurt, Gera a Súhl.
1989
konec komunismu a následný zánik NDR.
1990
14.10. opětné založení země Durynsko, hlavním městem se stává Erfurt. Zemské barvy jsou bílá a červená. Zemský znak je lev obklopený hvězdami - symbolika pro jednotlivé kraje. 25.10. ustavující zasedání zemského sněmu.
1993 - 25.10. schválení složení svobodného státu Durynsko v rámci Německa.

Osudy dalších šlechtických rodů v Durynsku

rod Schwarzburg

11.st. jsou první zmínky Schwarzburgů a Sizzonů v Durynsku
1154 písemná zmínka o rodu Schwarzburg v Rudolstadtu.
1538 Schwarzburgové sjednocují své državy v Durynsku
1599 začátek rozpadu Schwarzburgského hrabství.
1697 - 1700 doba trvání knížectví Schwarzburg - Rudolstadt a Schwarzburg - Arnstadt
1920 knížectví Schwarzburg - Rudolstadt a Schwarzburg - Sondershausen jsou připojeny k Durynsku.
.
rod Reuss
12. st. důkazy o výskytu předků tohoto rodu  na severu a východě Durynska
1209 zapůjčení titulu zemský správce rodu Reuss ve Weidě
14. st. je vytvořeno fojtství na území kolem Weidy

1560 spojení Reusských držav do jednoho územního celku. Postupně je toto území opět rozděleno mezi jednotlivé příslušníky rodu. Časem vzniká samostatný stát Reuss (republika), která je připojena k Německé říši jako jeden z mnoha malých státečků.

1919 na konci vlády v republice Reuss jsou zde dvě rodové linie, mladší a starší.
1920 připojení republiky Reuss k Durynsku.

Příklady historie některých měst
město Erfurt
741 - 742 založení erfurtského biskupství Bonifaciem

754 - 755 spojení erfurtského biskupství Erfurt s arcibiskupstvím Mainz.

1243 měšťanská zpráva Erfurtu

1304 - 1306 vznik městského spolku Erfurt - Mühlhausen - Nordhausen. Spojenectví trvá až do r. 1472

1392 založení university v Erfurtu

1460 - 1521doba rozkvětu humanismu a osvícenectví v Erfurtu

1802 - 1813 Erfurt je pod pruskou správou

1807 francouská správa Erfurtu

1815 Erfurt je opět pod pruským vedením (30.4. 1815)

1816 je vytvořen pruský vládní okres Erfurt a uzavřena místní universita

1944 nové uspořádání pruských území. Erfurt je 1.7. 1944 připojen k Durynsku

1945 k okresu Erfurt je připojena část kraje Schmalkaldy. Tím je vytvořen kraj Erfurt.
.
město Eisenach
Město bylo založeno jako tržní osada patřící k hradu Wartburg. Její tvar odpovídal teréním možnostem, tudíž trojúhelníkovitého tvaru se směrem ulic do východu na západ. Hned od počátku zde bylo založeno několik prostranství pro sobotní trhy a v jejích sousedství kosteli (kostel sv. Nikolaje a sv. Jiří). Ve středu městečka byla vybudována i radnice jako sidlo městské samosprávy.

Od 12 st. bylo město nazýváno Isinacha.

1264 byl jedním ze sídel rodu Wettinů.

1466 zde zmiňován první kupecký (hanzovní) dům.

1525 se měšťanstvo z velké části přidalo k selskému povstání, které bylo záhy potlačeno. Jako trest bylo město obsazeno knížecími vojsky a rabováno. Koncem roku zde bylo popraveno 17 vůdců povstání.

1572 - 1741 pouze s krátkou pauzou, bylo hlavním městem vévodství Sasko-Eisenach.

1617 a 1636 postihly město velké požáry, které jej téměř celé zničily. Teprve v 19. st. se opět město začíná probouzet k prosperitě a postupně přesahuje své středověké hranice.

1869 zde byla založena sociálně-demokratická dělnická strana "Eisenacher"

.

město Eichsfeld

531 po zániku Durynského království je severní část převedena pod franckou správu.

897 první zmínky o Eichsfeldu

973 první zmínky o Heilingenstadtu

1294 zdejší území ovládá rod Mainz
1548 - 1555 protireformace a násilná rekatolizace
1802 Eichsfeld je připojen k pruským územím. Heiligenstadt je sídlem pruského vládního předsedy. Z Eichsfeldu je vytvořen vládní okres, který je v kraji Duderstadt.
1807 - 1813 Eichsfeld patří k Západofalckému království.
1813 Eichsfeld je opět pod správou Pruska
1866 Eichsfeld je připojen k pruským územím Erfurt a Hildesheim
1945 Německo je rozděleno na zóny spojenecké a zónu sovětskou. Eichsfeld jde pod sovětskou správu. Je vytvořen kraj Eichsfeld s okresy Heiligenstadt a Worbis
.
město Mühlhausen
967 první zmínky o Mühlhausenu
1220 - 1224 v Mühlhausenu vychází první německy sepsaná kniha městských práv a zákonů. Mühlhausen je prohlášen za nezávislé říšské město.
1256 Mühlhausen získává vlastní městskou samosprávu a je současně prohlášen za svobodné (i právně) říšské město.
1522 působení reformátorských duchovních
1525 selské války, poprava Tomáše Müntzera u Gormaru

1710 Mühlhausen je pod ochranou Hannoveru

1802 připojení k Prusku
1807 - 1813 Mühlhausen je součástí Západofalckého království.
1813 opětné připojení k Prusku

1945 začlenění Mühlhausenu do Durynska

.
město Nordhausen
927 první zmínky o Nordhausenu

1220 Nordhausen se stává svobodným městem

1802 příslušnost k Prusku

1807 - 1813 součást Západofalckého království

1813 obnovení příslušnosti k Prusku

1945 Připojení kraje Nordhausen k Durynsku

.
město Schmalkaldy

874 první zmínky o Schmalkaldech

1227 Schmalkaldy jsou prohlášeny za město

1360 polovina města je připojena k Hessensku. 1583 je připojena i druhá polovina.
1866 Schmalkaldy spolu s hessenským kurfiřstvím patři k Pruské provincii Hessen-Nassau
1920 - 1933 Schmalkaldy jsou součástí pruského vládního okresu Kässel.
1944 připojení pod správu pruského vládního okresu Erfurt.

1945 připojení k zemi Durynsko

.
město Výmar

925 poprvé zmiňována v těchto místech usedlost

1250 založeno město hrabaty z Orlamünde, nedaleko již dříve vybudovaného hradu, s pravidelnou uliční sítí, trhem a jednou hlavní cestou.

1254 poprvé nazýváno jako město Výmar

1373 rod Orlamünde vymírá bez potomků a jeho panství získávají Wettinové

1485 při zemském dělení panství Wettinů, Výmar připadá ernestinské rodové větvi Wettnů

1547 - 1918 stálé sídlo tohoto šlechtického rodu. Oblast Výmaru je hlavně zemědělsko-řemeslná s produkcí pro vlastní potřebu

1557 2786 obyvatel

1775 vláda Karla Augusty, osvíceného panovníka. Začátek velkolepého kulturního období. Na pozvání přijíždí Goethe a zůstává zde trvale až do své smrti. Výmar se stává sídlem významných umělců, malířů a spisovatelů.

1779 6041 obyvatel

1815 velkovévodství Sasko-Výmarské

1832 úmrtí Goetheho

1860 založení umělecké škola, která je v letech vedena Henry van de Veldesem

1919 sídlo národního shromáždění

1919 povýšení výmarského divadla na Německé národní divadlo

1920 - 1952 hlavní město Durynska

Školy: Národní památník písemnictví a s tím spojené školy, univerzita architektury a stavitelství, hudební univerzita France Liszta a několik dalších odborných škol

   
  zpět na obsah  
   
 

 

 
 

zpět na stránky Durynska