Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


SCHWARZENBERG     
gotický hrad románského založení s mohutným bergfritem
lokace :  50°32'14.77"S  /   12°47'14.49"V

Stejnojmenné město, nazývané také perla Krušných hor, se nalézá v údolí řeky Schwarzwasser (Černá voda). Jedná se o staré založení, neboť bylo osídleno franckými a hornofalckými rolníky okolo r. 1150. Jedna z možností jak přišel hrad ke svému jménu je, že byl pojmenován po Otově synovi Jindřichovi I. zvaném Černý.
Projde li člověk starým městem ocitne se před dvěma nejvýznamnějšími dominantami města – kostelem a hradem. Návštěvníci si rádi posedí u hradní studny a naslouchají slavné míšeňské zvonkohře, která je úmyslně pro to umístěna ve zvonici.
První písemná zmínka spojená se jménem hradu a města však pochází až z r. 1282. Mezi nejstarší části osídlení lze určitě zařadit radnici a tržiště, nacházející se těsně vedle hradu. Hrad tehdy v době obležení poskytoval ochranu těmto kolonizátorům, kteří svými domky hustě zastavěli skalní plošinu před hradem.
V r. 1334 přechází hrad do lenního vlastnictví rodu von Lobdeburg-Elsterberg a ti si z něj udělali své hlavní rodové sídlo. R. 1356 převedl markrabě Bedřich III. purkrabímu Otovi von Leisnig polovinou panství a r. 1382 po vymření rodu von Elsterberg také jeho druhou polovinu. Rod von Leisnig začal časem ztrácet na významu, pro velké dluhy byl nucen hrad r. 1425 prodat kurfiřtu Janovi Bedřichovi.
Až do 14. st. mělo město pouze jediný kostel a byl tak duchovním centrem celého panství. V této době se město rozvíjelo také jako centrum obchodu a řemesel. Od místní šlechty získalo významná privilegia, jako pivovárné právo, pekařské právo, obchod se solí a dokonce i možnost klatby. Dále bylo možné konat pravidelné trhy; zpočátku pouze 2, od r. 1534 přibyl podzimní a v r. 1574 ještě velikonoční. Nejen Staré město, ale také předměstí s jejími křivolakými ulicemi a důstojnými domy je historicky zajímavé.
Cesta starým městem končí na skalní ostrožně, na níž byl již v 12. stol. vystavěn hrad. Jeho úkolem kdysi bylo zajistit bezpečný přechod přes řeku, později již byl využíván k ochraně obchodní cesty vedoucí do Čech. Hrad v průběhu staletí prošel mnohými stavebními fázemi a přestavbami, taktéž se v něm často střídali jeho šlechtičtí majitelé.
Hrad byl r. 1433 zničen husitskými vojsky, ale poté byl opět znovu vystavěn. Když jej v r. 1533 koupil saský kurfiřt Jan Bedřich, dal tím vzniknout rozsáhlému panství. Od té doby bylo město s hradem přes jedno století sídlem kurfiřtského úřadu. Mezi roky 1555 až 1558 byl, za vlády kurfiřta Augusta, již starý a nevyhovující hrad přestavěn na pohodlný renesanční lovecký zámek. Nakonec byl využíván pro sídlo správy a úřadů. Odedávna se ve zdejší oblasti těžilo železo a cín. Přesto je báňský úřad je prvně jmenován až v r. 1581.
Často bylo město postihováno ničivými požáry (1709, 1824), pouze kamenný kostel a hrad zůstal ušetřen; také války a morová nákaza způsobily ve Schwarzenbergu velké škody. Velké ekonomické změny nastaly po r. 1850. S rozvojem průmyslu zde vznikla přádelna, brusírna, pila a papírny.
V r.1933 převzali nacisté i ve Schwarzenbergu moc, měli zde srazy a pořádali pochody. Ve II. sv. válce bylo město kromě železnice a několika podniků uchráněno před ničivým bombardováním. 11. května 1945 převzali odhodlaní obyvatele města moc, sesadili starostu a byl ustanoven protifašistický výkonný výbor z členů KPD a SPD. Teprve 26. června vpochodovala sovětská vojska do města a zřídila zde krajské velitelství.
Když byly r. 1977 prováděny archeologické vykopávky, byla nalezena keramika datovaná okolo r. 1150.

Původně hrad s předhradím zaujímal velkou část skalní ostrožny. Dnes je z nejstarší etapy výstavby zachován pouze mohutný válcový bergrit, stojící v čele dispozice a chránící vstup do jádra. Jeho průměr činí 11 m a tloušťka zdiva dosahuje neuvěřitelné 4 m.
Ostatní budovy jádra pocházejí z dalších fází výstavby, většinou ze 14. st. Obvodová hradba jádra dosahuje tloušťky až 3 m, v její kratší části je prolomena jednoduchá kulisová brána. Všechny stavby těsně přiléhají k vnitřnímu líci nepravidelné, několikrát lomené obvodové hradby.
V okolí se nachází hrad Schlettau

 hrad Schönfels

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Stein