Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


DROSSENDORF 
barokně přestavěný gotický městský hrad

barokně upravená brána kaple

původní gotické opevnění původní gotické opevnění

vstupní trakt na nádvoří      nádvoří

První zmínka vztahující se ke jménu „Albero de Drozendorf" je uvedena k r. 1188. V té době byl s největší pravděpodobností vystavěn i tento městský hrad. Po vymření rodu hrabat von Pernegg, postupuje do vlastnictví zemského knížete. Od r. 1240 je Drosendorf  nazýván městem, byly mu udělena městská práva.

V r. 1278 byl obléhán českým králem Otakarem II. V r. 1279 je předán Habsburkům, kteří jej dali do zástavy Štěpánovi von Maissau. Dalšími majiteli objektu se stávají v r. 1327 páni von Wallsee, po nich následuje v držení rod von Eitzinger, r. 1506 přechází do majetku Jana Mrakesche a konečně r. 1574 jej vlastní Mollarth.
Od doby panství zemského knížete v r. 1607 se stává dědičným vlastnictvím. Jako majitelé za sebou následují : Muschinger, Kurz, Sprinzenstein, Lamberg-Sprinzenstein a od r. 1822 rod Hoyos-Sprinzenstein. Současným vlastníkem „hradozámku“ je Jan Hoyos.

Městské opevnění se dříve napojovalo od jižní strany k hradu. Tím bylo zesíleno i opevnění hradu od jihu, dalšími částmi dodnes patrného opevnění jsou na východní straně druhé brány.

Na jižní straně byla uměle zvýšena terasa - tuto boční část návrší zajišťoval příkop. Jádro pozdně středověkého hradu bylo opatřeno silnou mnohoúhelně lomenou obvodovou hradbou. Volně stojící části této zdi v severní části jsou vystavěny na konci 12. či počátku 13. st.

Průchodem jedním z křídel se dostaneme na obdélné nádvoří ze všech čtyř stran obklopené třípatrovými křídly. Současná podoba stavba vychází z novostavby provedené v 16. st., na což upozorňuje erb rodu Mrakesch z r. 1548 umístěný na jižním křídle.

Renovace objektu nastaly po požáru r. 1694, a barokní přestavby v 18. st. Tomu odpovídající sjednocená výška střech, pravidelné okenní otvory s profilací ostění ze 16. a 18. st. a barokní hlazený dekor.
východní strany je umístěn vjezd ozdobený barokními volutovými štíty ze 16. st., ke kterému se dostaneme po mostě. Jižně od toho se k jádru přimyká středověká kaple s polygonálním chórem, který vyčnívá z obvodu zámku. Vnitřní výzdoba a vybavení kaple pochází ze 17. a 18. st.. Schodiště v jižním křídlem je pravděpodobně umístěno uvnitř pozdě středověké věže, o čemž svědčí tloušťka zdí. Také polygonální severozápadní věž stojí na místě středověké nárožní věže.
Od jihu a západu je objekt obklopen městským opevněním, v místě parkánu stojí dvě okrouhlé bastiony. V jižním parkánu se zachovaly části obvodové hradby pocházející z 15. st. K ní se připojuje z východní strany situovaná "Hornská brána" městského opevnění, se dvěmi hranolovými věžemi zajištujícími bránu pocházející ze 13. st. K vnitřnímu pásu hradní parkánové zdi, se napojuje ve střední části od západu branská věž. Zbytek městské hradby byl průběžně přestavován.
Hrad, městská hradba a dvojitá branská věž byly současně naplánovány, čímž byla vytvořena hlavní přístupová cesta do města.
Dnešní zámek sousedí s tak zvaným. "Stockkastl", situovaném na Zámeckém náměstí č. 3, o němž se tvrdí, že je původním hradem Drosendorf. Je možné, že vysoká, krychlová stavba pochází z 12. st. což vyplývá z její konstrukce a část chybějící omítky nám ukazuje středověký typ zdění. Na východní straně se nachází půlkruhová apsida obsahující oltářní výklenek, s okenním ostěním pocházejícím ze 17. či 18. st. Tato mohutná stavba byla integrována do zdejší zástavby a byla využívána jako vězení. Zdá se že předchůdce této stavby úzce souvisel s dnešním zámkem, patrně od konce 12. do raného 13. st. byl používán jako hospodářský dvůr.
V okolí se nachází hrady Eibenstein a další  na Moravě

 hrad Dobersberg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Eggenburg