Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


SACHSENBURG     
kompletně zachovaný středověký "důlní" hrad s obytnou funkcí románského založení
lokace :   50°55'58.18"S   /    13° 1'46.73"V

Krušné hory byly až do pol. 12 st. neobydleny a pokryté pralesy. Po r. 1150 byla založena v průběhu selské kolonizace této oblasti také vesnice Sachsenburg. První písemná zmínka spojená s původním jménem hradu Sassenburg pochází z r. 1197, kdy je Jindřich uveden jako svědek ve sporu mezi klášterem Marienzelle a bratry Petrem a Janem von Nossen.
Hrad byl vystavěn, jak bylo ve středověku obvyklé, na strmé skále nad městem Zschopau říšským ministeriálem Jindřichem de Sassenberc. Zřejmě kolem r. 1220 až 1230, kdy byla v údolí řeky Zschopau objevena měděná ruda a olovo obsahující stříbro, přechází do vlastnictví zemského knížete, který jej používá k ochraně stříbrných dolů v údolí Zschopautal a hornického města Bleiberg.  Tím dochází současně k mohutnému rozvoji dolování a největšího rozkvětu hornictví ve zdejší oblasti.
Když se rudné žíly vyčerpaly a báňský průmysl již nevynášel, rozhodl se markrabě Bedřich „Přísný“ prodat r. 1364 své zdejší panství i s hradem dvěma rytířům von Döbeln (Jindřich a Jung). Potom byl hrad předán do vlastnictví významného saského šlechtického rodu pánů von Schönberg.
Sachsenburg ve své dodnes zachované podobě pochází z přestavby, kterou nechal provést tehdejší majitel Kašpar von Schönberg a pozval si na ní významného saského stavitele Jana Reynharta. A tak byla v r. 1488 dokončena rozsáhlá přestavba původní, staré a již nevyhovující románské hradní dispozice do pohodlné pozdně gotické, reprezentační podoby. Na tento počin ještě dnes poukazuje nápis v hradní kapli.
R. 1610 kupuje zámek s celým panstvím kurfiřt Jan Jiří I., čímž se stává centrem správy a sídlem kurfiřtského úřadu. Současně tím však jeho význam upadá. V době 30-leté války byl hrad (střední část a nádvoří) v roce 1632 zničen požárem, ale byl znovu vystavěn. V 19. st. zde byla zřízena věznice. Ve 20. st. zde byla umístěna lidová univerzita, mládežnická tovární hala a prázdninový dětský tábor. Za každého tohoto používání bylo stále více z hodnotné architektury a výbavy z 15. stol. zničeno.
Od r. 1993 je v majetku města Frankenberg, r. 2001 vznikla nadace za účelem využití zámku jako multikulturního centra.

První stavební etapa byla provedena koncem 12. st. Druhá stavební etapa proběhla již ve 13. st., ale přesto ještě v té době hrad nebyl zcela dokončen. V této fázi bylo dostavěno hradní jádro a následně v dalším (14.) století bylo k němu přistavěno vnitřní a vnější předhradí.
Současná podoba hradního jádra se rozkládá na nepravidelném, několikrát lomeném (pětibokém) půdorysu. Vnitřní hradní nádvoří je přibližně trojúhelné, a je ze všech stran obklopeno budovami. Tato ucelená obvodová zástavba, která vznikla částečně přestavbou a nebo jako novostavba, si však zachovala množství původních, architektonických detailů, které jsou dnes dominantními prvky průčelí jednotlivých křídel. Tyto pozdně gotické detaily, jako např. „draperiové“ okenní ostění, nebo vřetenové schodiště naštěstí nebyly ani pozdějšími úpravami znehodnoceny. Na druhou stranu ale od r. 1610 jsou budovy pouze utilitárně opravovány a původní sláva a výzdoba se ztrácí. Časem dochází k postupné devastaci zámecké architektury. Proto musel být r. 1879 rozebrán již zchátralý a spadnutím hrozící, nevelký hranolový bergfrit o půdorysném rozměru 5 x 6 m, s tloušťkou zdiva 1,5 m. Další škody byly napáchány využíváním ve 20. st. Přesto si ještě do dnešní doby zámek zachoval něco ze své někdejší krásy.

 Vnitřní prostory budov jsou zčásti zaklenuty gotickou sklípkovou klenbou, která byla prvně použita za Arnolda Westfálského na zámku Albrechtsburg u Míšně. Pod jižním a západním křídlem se nalézá valeně zaklenutý, rozsáhlý sklepní prostor, který kdysi býval používán též jako hradní vězení. 

Sachsenburg je považován, již kromě zmíněného zámku Albrechtsburgu, za jeden z nemnohých příkladů kompletně zachovaného obytného zámku. Bohužel není dnes jasné jeho další využití, neboť chybí peníze na jeho nutné opravy a naléhavě by bylo třeba provést rozsáhlou rekonstrukci celého areálu.
V okolí se nachází hrady Rochsburg, Rabenstein a Augustusburg

 hrad Rochsburg

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Scharfenstein