Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


ŚWIERZAWA  něm. Schönau    
Gotický (opevněný) kostel

znak města

 

          

Městečko vřetenovitého půdorysu na horním toku říčky Kaczawy (Katzbach), na jejím pravém břehu, při ústí potoka Kamieńczyku, cca 13 km jižně od Zlotoryje.
Městská práva městu byla udělena svídnicko-javorským knížetem Bolkem I. r. 1295. Vletech 1321 až 1543 bylo majetkem rodu von Zedlitz. Četné požáry v letech 1428, 1487, 1608, 1639, 1732, 1762, 1805 a 1808 setřely historický ráz. Navíc město nikdy nemělo souvislé zděné opevnění. Severovýchodně od náměstí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (gotický ze 14. st. (portály), později upravován, dnes v novogotické podobě z poč. 20. st.), před bývalou dolní branou románský hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a sv. Kateřiny.
Tento filiální, katolický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Kateřiny je původně hřbitovní, románský, kamenný, postavený ve II. čtvrtině 13. st. Jeho zaniklý předchůdce je však připomínán již r. 1159. Od poč. 14. st. se stal hřbitovním. R. 1482 zčásti vyhořel. Později byl přifařen ke kostelu v nedaleké Sedziszowé. Rozšířen v 16. st. a  modernizován v 19. st. V současné době je odsvěcen a je nevyužívaný. Kostel je normálně veřejnosti nepřístupný, pouze o svátcích, koncertech a výstavách toto pravidlo neplatí. Je možno domluvit také individuální vstup za poplatek. Areál doplňuje masivní kamenná brána zapojená do zbytků ohradní zdi. Hřbitovní plocha bez náhrobků.

Jednolodní obdélný kostel s kvadratickým presbytářem a půlkruhovou apsidou. Obdélná loď plochostropá, pravoúhlý chór (v 19. st. zvýšen) s apsidou zaklenutou konchou.
Na severní straně chóru sakristie zpočátku 16. st. Čelní vysoká hranolová věž s jehlancovou helmicí přistavěna rovněž až v 16. st. Románský ústupkový portál na jižní straně lodi ze II. čtvrtiny 13. st., sloupky ukončeny hlavicemi s bohatým listovým dekorem (cisterciáci), po obou stranách portálu odlišně uspořádanými. V půlkruhovém tympanonu reliéfní úponky vinné révy, archivolta s válcovými pruty.
Hlavní jižní portál z 16. st. V apsidě původní půlkruhové okénko se sloupky a válcovými pruty zdoby výstavby, ostatní okna hrotitá z 16. st. Středověké nástěnné malby z 13. až l5. st. v interiéru v chóru a na severní straně lodi (sv. Kryštof), na jižní straně lodi scéna Ukřižování. Gotické sanktuárium s vimperkem.
 
Několik set metrů daleko je tvrz Sedzisowa Gorna

 hrad Świecie

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Świny