Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


OLSZTYN   (PRYMILOVICE) 
rozsáhlá zřícenina skalního hradu

znak města

celkový pohled na jádro ruiny

bergfrit horního hradu  půdorys areálu hradu   bergfrit horního hradu

samostatně stojící věž Soltysia střední hrad

pohled na hrad od městečka pohled na horní hrad od donjonu centrální část hradu

štítová zeď zbytek paláce

další foto hradu  další fotodokumentace hradu (klikni brána)

Objekt byl prozkoumán W.Blaszczykem v letech 1959–60 a r. 1969. S vykopávkami se započalo v r. 1997. Výsledky dodnes provedených výzkumů, nepodporovala důkladná architektonická analýza a nemůžeme tudíž stanovit přesnou rekonstrukci jednotlivých fází vývoje hradního komplexu.
Jan z Czarnkowa i Jan Dlugosz připisují založení hradu Olsztyn Kazimíru Velikému. Nyní se všeobecně uznává názor, že se jedná o hrad Przymilovice, vzpomínaný v aktech z procesu s arcibiskupem Janem Świnkou r. 1306. Nový název hradu Olsztyn se objevuje poprvé v dokumentech teprve r. 1341.
Od počátku měl chránit západní hranici království před nájezdy ze strany Slezska a Čech. Jak dokládá Dlugosz, hrad plnil také funkci královského vězení, v jeho celách byl uvězněn v r. 1358 (nebo 1360) poznaňský vojvoda Matěj Borkowic. V r. 1370 Ludvík Węgierski předal v léno Olsztyn, společně s dalšími hrady, knížeti Vladislavu Opolczykowi. Od té doby se hrad stal centrem oblasti.
Teprve Vladislav jagelonský, splnil prosby šlechty, zorganizoval v r. 1391 ozbrojenou výpravu proti Opolczykowi a po 3 dnech obležení hrad dobyl. Později olsztynský majetek získal status starostenství niegrodovského, udělovaný od té doby nejvíce zasloužilým rodinám království – magnátů (velmožů).
Prvním byl Jan Szczekocki erbu „odřivouse“ a později jeho syn i vnuk. Značné zásluhy v rozšíření a modernizaci hradu měli Mikuláš Szydlowiecki, olsztýnský starosta v letech 1508–32, jakož i jeho nástupce Petr Opaliński. Opravné práce prováděli také postupně další starostové, Jan a Jáchym Ociescy (1551–1609).
R.1587 byl hrad bezvýsledně obléhán arciknížetem Maximiliánem. Švédi v r.1656 hrad zpustošili a od té doby byl ponechán zříceninou. Od r. 1722 se započalo s rozebíráním jeho zdí a získaný materiál byl využit při stavbě kostela v městě.
Hrad ve své rozvinuté formě se skládal z několika částí: horního, středního a dolního hradu, jakož i 2 předhradí, přiléhajících z jihozápadní a severovýchodní strany.
Pravděpodobně nejstarší částí dispozice je horní hrad, vybudovaný z místního vápence na štítu skalního kopce. Skládal se z obvodové hradby půdorysu čtyřúhelníku. V jihovýchodním nároží stála válcová věž o průměru 8 m a výšce 20 m. U ní zboku se nalézala zděná, okrouhlá cisterna (nádrž na vodu). Nádvoří bylo uzavřené (zakončené) od severu obytnou budovou. Vstup vedl skrz bránu situovanou vedle věže.
Pravděpodobně současně byl postaven i střední hrad, prvotně plnící funkci hospodářského zázemí. Kontrola z r. 1531 popisuje důkladně hrad rozšířený Mikulášem Szydlowieckým. Jmenuje, romě jiného, věž brány, most vedoucí do horního hradu, 2 další brány, zděné „pallatium“, nedokončenou hradní kapli, několik hospodářských příbytků, druhou věž uprostřed hradu, určenou k věznění zločinců, stáje a cihelnu. V předhradí byly domy řemeslníků, mlýn, stáje a kovárna.
Na počátku 16. st. byl oddělen hrad dolní a vytvořeny 2 hospodářské předhradí, ohrazené zdmi a příkopy. Zajisté úsilím Szydlowieckého byla rovněž zvýšena hlavní věž horního hradu. Díky provedení  cihlové osmiboké nástavby dosáhla ona výšky 26 m.
V další době se uspořádání budov na hradě téměř nezměnilo. Ve středním hradě byla zvýšena o 2 podlaží existující zde stará dvouposchoďová budova. Zmodernizováno a zesíleno bylo i opevnění předhradí. Průzkumem bylo také zjištěno, že nejstarší částí hradu Przymilowice, vybudovaného Janem Muskatę, nebyla věž zvaná obecně Soltysią.
V okolí město a pevnost Czestochowa

 hrad Ogrodzienec

zpět na mapu kraje Slaskie

hrad Ostreźnik