Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY


FROMBORK  ( FRAUENBURG)
opevněný soubor  sídla kapituly a kapitulní katedrály Nanebevzetí Panny Marie.

znak města

Výstavbu opevněného katedrálního souboru zahájila mezi lety 1270-80 varmijská kapitula, která sem tehdy přenesla své sídlo z Prusy zničeného Braunsbergu, kde byla varmijským biskupem r. 1260 založena.
Snad na místě staršího pruského osídlení či opevnění, na vysokém pahorku tvořeném severním výběžkem morénového pásu, na východě a západě oddělen hlubokými průrvami a příkopy, vznikl prvotní patrně dřevěný kostel obklopený valem a palisádou. První písemná zpráva z r. 1278 hovoří o "Castrum Dominae Nostrae" a "civitas Frowenburg".
Na úpatí dómského pahorku se už tehdy nacházelo městské osídlení založené Gerhardem Flemingem z Lübecku, bratrem varmijského biskupa, které nadal lübeckým městským právem biskup Eberhard von Neisse dne 8.7.1310. Roku 1288 je už zmiňován katedrální kostel, v němž byl r. 1300 pochován biskup Heinrich I. Fleming.
Stavba dnešní katedrály pochází až z doby před r. 1329, kdy vydává papež Jan XXII. na žádost biskupa Heinricha Wogenapp odpustkový list na výstavbu katedrálního kostela a r. 1388, kdy dokončení stavby zaznamenává nápis na západní kruchtě. Chrám vyhořel po zásahu bleskem r. 1551.
Ve švédsko-polských válkách r. 1626 byl vyrabován Švédy a všechno cenné gotické zařízení bylo odvezeno. Těžké poškození zaznamenal i v r. 1945.
Současně s katedrálou bylo budováno i hradní opevnění kapituly. Dvě půlválcové bašty pocházejí z 2. čtvrti 15.st. a důkladně byly přestavěny v polovině 19.st. R. 1537 bylo dokončeno dnes už zaniklé předbraní. Na západní straně stojí hranolová věžová brána tzv. Menší z přelomu 14. a 15. st. Přístup ze severu od města zajišťovala fortna, r. 1708 zazděná. Od východu zajišťovala přístup malá branka s padacím mostem vedoucí přímo do biskupské rezidence.
Cihelné hradby vznikaly postupně od přelomu 14.-l5.st. až do pol. 16. st.. Západní vnitřní hradbu korunoval dřevěný strážní ochoz rekonstruovaný v letech 1950-54. V 1.pol. 15. st. byla zbudována čtyřpatrová, dovnitř otevřená půlválcová bašta. Nejzajímavějším obranným prvkem je však jihozápadní nárožní osmiboká poměrně nízká bašta dokončená před r. 1448. Výzkum prokázal tři obranná patra, ve spodních zůstaly ještě i střílny, nejvyšší bylo opatřeno cimbuřím. Na něj byla v polovině 17. st. nastavěna zvonice (tzv. Radziejowského věž - viz. foto).
Na severu se nalézá bašta sv. Kustodie z 2.čtvrtiny 15.st., na jejíchž čtyřech patrech jsou dochovány střílny.
Kapitula byla pánem města ležícího pod hradem až do příchodu pruské správy r. 1772. Schvalovala veškeré volby městských úředníků a purkmistra. Byla natolik suverénní, že měla svou vlastní nezávislou správu až do r. 1927, kdy byla přičleněna ke správě města.
Poměrně chudé, nikdy neopevněné město bylo při válečných událostech mnohokrát ve své historii vypleněno a ničeno, např. r. 1414 polským vojskem, v třináctileté válce oběma stranami - jak Pruským spolkem, tak vojsky Řádu, r. 1520 vojsky posledního velmistra, 1626 Švédy, 1807 Rusy i Francouzi. Konečně r. 1945 bylo více než z 80% zničeno Rudou armádou.
V okolí hrady Branievo

 hrad Branievo

zpět na mapu kraje Warmiňsko - Mazurskie

hrad Kurzetnik