Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


SENFTENBERG 
zbytky rozsáhlého a silně opevněného hradu

Hrad byl založen jako sídlo svobodného, později ministeriálského rodu von Senftenberg, vedlejší rodové linie pánů Lengenbach. V letech 1197 až 1200 je písemně uváděný jakýsi "Ruedeger de Senftenberc".
Někdy kolem r. 1200 se jistá Tuta von Senftenberg vdává za Wicharda I. von Zöbing. Tím přechází tento majetek do držení rodu von Zöbing. R. 1232 prodávají Zöbingerští zboží Karlu von Gutrat. O rok později je hrad označován jako zámek.
Později je panství prodáno pánům von Taufkirchen, jmenovitě Walter von Taufkirchen (1304) a pánům von Wallsee, Eberhardu von Wallsee (1314).
Mezi lety 1407 až 1409, za války o poručnictví, je hrad dobyt a zpustošen. Páni von Wallsee držiteli panství až do r. 1483, potom zboží prodávají hraběti Sigismundu von Schaunberg jehož potomci zdě vládnou až do r. 1559. Za tureckých vpádů slouží hrad jako útočiště vybraným poddaným a spřízněným šlechticům (1529).
Šlechta von Schaunberg je vystřídána pány von Hoffmann, kteří hrad dočasně prodávají (1576), ale později se opět panství ocitá v jejich rukou. Protože stranili a hájili protestantskou vírů, je jim majetek r. 1625 zabaven. Ještě v témže roce získává takto uvolněné panství kníže Eggenberg. Za jeho panování je panství r. 1645 vypleněno Švédy, hrad dobyt a vypálen. Od těch dob se nachází v rozvalinách. R. 1717 kupuje bývalé panství  Senftenberg i s troskami hradu hrabě Starhemberg, jehož potomci vlastní rozsáhlé pozemky v okolí hradu dodnes.

Zřícenina hradu leží severovýchodně od obce Senftenberg, na širokém, nezalesněném, skalním návrší, nazývaném "Hausberg". Před západovýchodně orientovaným hradem byl vyhozen na severní straně neobvykle hluboký příkop, zvyšující bezpečnost celého areálu o délce 90 a šíře 30 m.
Na východní, níže položené terase vzniklo v průběhu 15. a 16. st. nové předhradí. Mohutný rustikální hlavní portál ze 16. st. je dnes přístupný po nově zbudovaném dřevěném mostě, západně se nachází zbytek původní pozdně gotické brány. Na stěnách brány jsou patrné kontury po dřívějším renesančním oblém cimbuří ze 16.st., které bylo překryto pozdějšími úpravami.
Ve východním předhradí jsou zachovány základy čtyřdílné budovy, která ze všech stran nádvoří tvořila obvodovou zástavbu, a sloužila jako obytné a hospodářské zázemí. Nad jižním, strmým svahem se nachází budova s kasematy a další nad schody, jenž z boku chrání přístup.
V západní části předhradí leží rampa vedoucí do brány parkánu, jenž zprostředkovávala přístup do horního hradu. I v severním čele horního hradu byl vybudován úzký parkán s jednou malou plnou věžicí. V jihovýchodní obvodové  hradbě předhradí se zachovaly značné částí zdí z vyskládaných kvádrů a výplní zdí z dlouhého, šikmo kladeného kamení, pocházející z ranné výstavby, z I. pol. 13.st.
Jádro hradu bylo od severu, ze strany návrší, chráněno mohutnou štítovou zdí o tloušťce 3 - 4 m, do níž byl vestavěn hranolový bergfrit z po. 13.st., a na severovýchodu, od přístupu, vytvářela - klínové nároží (břit). Dle výšky a typu zdění pochází ze 14.st., částečně je opatřena konzolami nesoucími ochoz a doplněna na konci 15. st. válcovou věží.
Celé nádvoří jádra hradu bylo postupně (15.–16.st.) zaplněno obvodovou zástavbou. Většinou se jednalo o reprezentační palácové prostory. Postupem času se část budov zřítila a byly dále využívány jako hospodářské objekty. Jižní křídlo (palác), vybudované z velkých kamenných bloků, náleží typem zdění ještě do 13.st. Použití kvádrů se nachází také v základech polygonální lomené západní strany a náleží do první etapy výstavby tj. I. pol.13. st., zatímco další stavby vedle bergfritu, jako severní a severozápadní část, patří až do II. pol. 13. st.
Jižně, v 5-ti boké budově, se nalézá nedávno odkrytá a zajištěná cisterna. U jihozápadního hradního úbočí, kde původně končila cesta od kostela, se nalézají zbytky mohutného protáhlého vnějšího opevnění s bránou, jež dle stavebního slohu lze zařadit do 14. st.
Místnímu spolku nadšenců se podařilo zajistit celou stavbu pro návštěvníky.
V okolí se nachází nejblíže hrad Dürnstein

 hrad Rastenberg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Schallaburg