Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


SICHTENBERG 
zarostlé a těžko přístupné zbytky "tajemného" hradu

půdorys hradu   pravděpodobná podoba hradu v 16. st

První písemné zmínky o hradní šlechtě pocházejí z r. 1204. Jinak se o majitelích či stavbě nedochovaly žádné další písemné doklady. Okolo r. 1600 byl údajně opuštěn, přestal být obýván, následovalo postupné chátrání budov a jejich následné zřícení. Panství bylo nakonec spojeno s hradem Schallaburg.

Zřícenina hradu se nalézá nedaleko obce Gross Schollach, na skalním návrší, asi 0,4 km od jejího jihozápadního konce.
Hradní areál je téměř přesně orientován severojižním směrem. Přístup k němu vedl z jižní strany přes ve skále vylámaný asi 10 m široký příkop. K němu byla ze západní strany přistavěna polygonální, nepravidelná, několikrát lomená, parkánová zeď s první bránou, pravděpodobně kulisovou. Bohužel po ní se nezachovaly do dnešní doby žádné stopy.
Přímo nad příkopem stál na skále hranolový bergfrit pravidelného čtvercového půdorysu o straně 7,5 m a tloušťce zdí kolem 2 m. Ten svou hmotou chránil vstup do západního předhradí, kudy vedla přístupová cesta směrem do jádra. Za ním byla ze severu přistavěna palácová dvouprostorová budova na obdélném půdorysu o rozměrech asi 7 x 12 m. Jádro hradu doplňovala další asi obytná budova přistavěná k bergfritu z východu, možná v pozdější stavební fázi. Ze severu a východu uzavírala hradní jádro obvodová hradba o tloušťce cca 1,2 m.
Za 1. bránou cesta dále vedla západním parkánem pod jádrem směrem na sever, kde bylo (možná druhotně) vystavěno předhradí. V severozápadním nároží předhradí byla vystavěna velká, dovnitř otevřená bašta o průměru 11 m.
Cesta k jádru se poté lomila směrem na východě, do druhé brány (pravděpodobně věžové, s průjezdem), kudy pokračovala podél velké budovy hospodářského charakteru, přistavěné k vnitřnímu líci severní obvodové hradby. Tato rozměrná stavba obdélného půdorysu o rozměrech cca 7 x 17 m, zaujímající skoro celou severní stranu předhradí, byla asi napojena na další hospodářské budovy přistavěné k hradbě. Veškerá zástavba předhradí byla obvodová, bohužel kromě výše zmíněné se po ní dosud zachovaly jen nepatrné zbytky. Zda-li severní obvodová hradba jádra obsahovala jednoduchou kulisovou bránu, či jiný typ vstupu, není dnes patrné, neboť se z větší části zřítila.
Celkově se jedná o malý hrad, dle současné typologie bergfritové dispozice. Bez důkladného archeologického průzkumu lze dnes těžko stanovit rozsah celé původní dispozice, jednotlivé vývojové etapy, dobu jejího vzniku.
V okolí se nachází pro "zlepšení chuti" hrad Schallaburg

 hrad Schönenburg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Steinegg