Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


STREITWIESEN 
románský hrad renesančně přestavěný

půdorys hradu    

další foto zde další fotodokumentace hradu (klikni brána)

Oblast pozdějšího panství Streitwiesen bylo původně v držení rodu hrabat von Peilstein, od r. 1180 hrabat von Pernegg, v r. 1220 přešlo do majetku pánů von Lengenbach-Rehberg
Z r. 1144 pochází první písemná zmínka o majiteli zdejšího panství zvaném "Ozzo Stritwisen". Vedlejší rodová linie pánů von Streitwiesen-Arnstein, pocházela pravděpodobně z nějakého ministeriálního rodu z úzkého příbuzenského vztahu k zemskému knížeti.
Hrad byl v průběhu r. 1296 v době šlechtické vzpoury zničen. V dalších letech velmi často střídal majitele. Následně byl Streitwiesen prodán r. 1373 rodině Volkersdorfer, kteří jej za Jana von Maissau prodali dále. Před r. 1434 je celé panství prodáno rodině Fleischess, opět r. 1455 von Schrott, v r. 1522 von Albrechtshaim, k r. 1536 von Kernbaum a konečně v r. 1550 von Rot. Jakub Rot von Reinprechtspolla rozšířil r. 1556 hrad o moderní opevnění.
Od r. 1584 jsou zde usazeni Velderndorfové, a od r. 1598 jsou majiteli páni von Peukheim. R. 1697 kupují sídlo páni von Sinzendorf  a připojují jej k panství Pöggstall. Hrad Streitwiesen od té doby přestává být obýván. Mezi lety 1777 až 1795 je jeho majitelem hrabě Abensperg-Traun, jinak zůstává hrad součástí panství Pöggstall. Od r. 1980 působí zde "společenství o údržbu hradu Streitwiesen ", které pečuje o památku.

Zřícenina hradu leží přímo nad obcí Streitwiesen, na nízkém skalním návrší, na levém břehu potoka Weitenbach. Nynější, rozsáhlá a členitá hradní dispozice pochází až z pozdějších přestaveb, hradní jádro lze datovat do vrcholného středověku z přelomu 12. a 13.stol., neboť k r. 1291 je v listinách uveden jako zničený a znovu obnovený.
V dominantní poloze, v centru jádra je dodnes zachována, hranolová obytná věž o půdorysných rozměrech 8 x 8 m a výšce 24 m, jejíž jižní část je již zřícená. Tenkostěnná zděná konstrukce, jejíž plášť je vybudován z přesně vyskládaných, opracovaných (lomových) kamenů, s charakteristickými deskami vyarmovanými nárožími, odpovídá typu zdění z I. pol. 12.st. Věž stojí v severovýchodní části dispozice, proti jihozápadně orientované obvodové hradbě obdélného půdorysu, v jejíž severní části původně stála obytná budova, z níž později upotřebili zdivo na další výstavbu.
Jižně odsud, na nižší skalní terase, se nalézá hradní kaple z doby románské, pravoúhlá sálová stavba s boční apsidou na východě, obsahující pozdně středověký polygonální závěr. Můžeme se dnes domnívat, že dle použitého typu zdění a materiálu (kvádry), existuje časová příbuznost mezi donjonem a kaplí.
Východně od kaple se nacházejí zbytky nejstarší obvodové hradby z částečně opracovaných kvádrů sestupně provázaných, která ovšem nebyla původně napojena na ostatní budovy. Kaple možná byla přechodně izolovaná od zbytku areálu, případně mohla plnit flankovací funkci na přístupové straně. Severní a jižní obvodová hradba jižního předsunutého předhradí, pochází z vrcholného středověku a je vyskládána z kvádrů. V jižní stěně se zachoval vyzděný kulatý oblouk, jenž možná patří původní bráně.
Částečně do pozdního středověku zasahuje výstavba chórové stavby z II. pol. 14.st., zbudované na místě románské apsidy. Především ale po převzetí hradu Jakubem Rotem v r. 1550, došlo k rozsáhlé stavební činnosti, který jej nechal upravit na renesanční zámek a vystavěl bastionové opevnění. Ve východní části byla ve středu obvodové hradby umístěna kulisová brána s padacím mostem, nárožní válcová věž, která ji flankovala a většina předhradí byla ve více fázích zastavěna. Kaple byla zesílena, kolem ní vybudován nový parkán, který později zahrnoval další novostavby pocházející ze 16.st.
Naproti severní, vyvýšené skalní plošině, v které byl původně vytesán hradní příkop, bylo později zřízen parkán. Již silně ohrožený hrad byl převzat spolkem na jeho záchranu a následně začal být staticky zajišťován. Dnes je již využívána zadaptovaná kaple, připojené budovy byly zastřešeny a slouží spolku. Postupně bude důsledně zajištěn především donjon, který hrozí zřícením.
V okolí se nachází hrad Pöggstall

 hrad Steinegg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Thurnberg