Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


ALENSTEIG 
"cvičný hrad" ve stejnojmenném městě

  

Zpočátku se jednalo o rodové sídlo Kuenringů, prvně je osídlení „Tigia“ uváděno v listinách farnosti k r. 1132. Zároveň byl uváděn „Adalold“, který měl patronát ke zdejší farnosti, a dnes se domníváme, že mohl být zakladatelem rodu Kaja – Kamegg (Allentsteig).
V pořadí dalšími obyvateli hradu jsou uváděni vazalové zemského knížete - členové zdejší široce rozvětvené rodiny ministeriálů. Po pánech von Kaja získali velkou část zdejšího panství na počátku 14. st. páni von Sonnberg. Ti jej prodali ale již r. 1332 Eberhardovi von Wallsee.
Mezi lety 1367 až 1380 je opět panství krátkodobě v držení rodu Kuenringů, následně přechází do držení pánů von Maissau. V r. 1409 má hrad jako zástavu Jan Hager - lenní rytíř rodu von Maissau. R. 1430 se stává Allentsteig majetkem zemského knížete a je r. 1440 propůjčen pánům von Puchheim.
V r. 1486 je hrad obsazen maďarskými vojsky. Mezi lety 1499 až 1515 se stává společně s okolními statky lénem rodiny Hager a r. 1599 je předán Allentsteig šlechtici Parisovi von Sonderndorf.
V průběhu 30 - leté války byl dočasně obsazen císařskými vojsky. Poté je mezi lety 1629 až 1694 ve vlastnictví svobodného pána von Rappach. V pořadí dalšími vlastníky jsou hrabata von Falkenhayn, kteří jsou zde uváděni v letech 1701 až 1804. Po nich zde následuje Leopold von Haan a r. 1816 rodina Pereira – Arnstein. Po r. 1884 byl předán do majetku prince von Lichtenstein, v r. 1918 na baronku Marii von Preuschen a r. 1930 na svobodného pána von Lantz.
V r. 1939 zabrala Německá třetí říše statky a panství a zřídila zde vojenské cvičiště. V r. 1945 jej obsadila ruská vojska a od r. 1957 se stává zámek sídlem a cvičištěm speciálních vojenských jednotek.
Dnes patří pod spolkovou vládu a je administrativně spravován z Vídně.

Hrad se nachází na zvýšené terase v severním konci města, v sousedství farního kostela, který byl centrem původního středověkého založení v době Kuenringů. Objekt je na jedné straně chráněn přírodně strmým svahem padajícím až k potoku Thaubach a na východní straně je oddělen od zde umístěné osady a kostela hlubokým příkopem.
Hradní areál zabírá celou plochu hradního návrší na půdorysu mnohoúhelníku o rozměrech 30 x 37 m. Přesto, že je dnes využíván jako správní budova, nalézá se ve vynikajícím stavu. Celková rekonstrukce a používání adaptovaných vnitřních prostor ve všech tří křídlech, a další vnitřní zástavba, poskytuje proto jen velmi povrchní datování jednotlivých etap.
Dle průzkumů A. Klaarse byl jako první vystavěn jižní trakt, k němu byly přistavěny od východu a západu pravidelná křídla a je uváděn jako palác, k čemuž ovšem chybí důkazy. Dodnes se zachovalo na severní straně jedno gotické okno a dvě zděné střílny, ostatní byly při přestavbách provedených ve 20. st. zazděny.
V jihovýchodním nároží je dodnes zachován 34 m vysoký, v průměru cca 8,30 m šíře, bergfrit. Je založen na čtvercovém půdorysu a do výšky 27 m je původní. Dnešní vstup do věže pochází z oprav provedených až ve 20. st. Tloušťka zdi u základny je 3,05 m a pouze do úrovně prvního patra (cca 2,20 m). Poté se vnitřní prostor věže rozšiřuje. Mohutná síla zdí a použití lomového kamene umožňuje datovat výstavbu na konec 13. st.
Obvodová hradba nepravidelného tvaru, spojující jednotlivé stavby, pochází z první fáze výstavby.
Na severní věž je napojena pozdně gotická hranolová branská věž s drážkou po padacím mostě.
Obdélné nádvoří je ze tří stran obklopeno arkádami – datovanými nápisem z r. 1576 s plochou klenbou a toskánskými sloupy ve třech podlažích. Jako přístup slouží vnější schodiště v jižním křídle a schodiště v jihovýchodním rohu nádvoří.
Hrad byl pravděpodobně již v pozdním středověku obklopen bastionovým opevněním. Asi v I. pol. 16. st. byl vybudován v severní části nový vjezd. A na místě původní parkánové brány vznikla zástavba hospodářskými budovami. V několika poschodích jsou vestavěny do stavby střílny pro lehké palné zbraně. Erb rodu von Hager, označený "1544", datuje pravděpodobně tuto fázi výstavby.
Některé novogotické konstrukční prvky použité na bergfritu, bráně a střechách horního hradu pocházejí ze začátku 20. st. Interiéry byly obnoveny již v 19. st.
Západně pod hradem se dříve nalézal rozsáhlý dvůr tzv. "Dolní zámek", který byl oddělen parkánem a jímž vedl přístup. Část původního dolního hradu byla vystavěna již v 15. st. a přestavby následovaly v průběhu 17. a 18. st.
V okolí se nachází skupina hradů hlavně východním směrem.

 hrad Arbesbach

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Breiteneich