Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


OBERHÖFLEIN  
na základech vodního hradu z I. pol. 15. st. vystavěný v průběhu 16. st. renesanční zámek.

První písemné zmínky o šlechtě vztahující se k obci Höflein pocházejí z období let 1221-1275. R. 1429 je zde zmiňována hradní kaple.
Mezi lety 1481-1570 byl v držení rodu von Hardegg, později se dostal do majetku Giegera a Breunera.
V r. 1724 přechází Oberhöflein na Matyáše svobodného pána von Suttner, který nechal provést přestavbu na zámek. Dodnes se nachází ve vlastnictví této rodiny.

Zámek (hrad) se nalézá v nížinné poloze v jižní části obce Oberhöflein, u silnice vedoucí na Geras. Jedná se o pravidelnou 3-křídlou dispozici na čtvercovém půdorysu o rozměrech 35x35 m. K vnitřnímu líci plášťové hradby byly ze tří stran (východní, jižní a západní) okolo vnitřního nádvoří o rozměrech cca 17x22 m, přistavěna obytná křídla. V jihozápadním nároží je k nádvorní straně přistavěna věž s vřetenovým schodištěm, komunikačně spojující jednotlivá poschodí, bohatě zdobená sgrafitovou výzdobou ze 16.st.
Ve středu jižního křídla byl původně umístěn vstup branským průjezdem do dvora. Dnešní, západně k silnici namířený vjezd pochází z I. pol. 18.st., od jihu je k němu připojen barokní statek, později přestavěný na 4-křídlou dispozici. Zanedbaný park se rozprostírá na východ od zámku.
Téměř pravoúhlá budova leží uvnitř původních, ještě dnes bahnem zanesených, velmi širokých vodních příkopů, ohrazených ze všech stran úzkým parkánem. Přes polygonální průběh příkopů se zpevněnými kontreskarpami, vede zděný most s kamenným sloupkovým zábradlím, jenž zprostředkovává přístup. Pokud byl hrad chráněn i vnějším bastionovým opevněním není dnes patrné, neboť se po něm nezachovaly jakékoliv stopy.
Dnešní podoba je výsledkem rozsáhlé přestavby 16.st., která v sobě částečně zahrnuje zbytky starších konstrukcí. Téměř čtvercový půdorys jádra stavby je ohrazen min. 2 m silnou a dodnes patrnou, středověkou, obvodovou hradbou. K vnitřnímu líci západní, jižní a východní strany nádvoří byla přistavěna po obvodě pravoúhlého arkádového nádvoří jednotlivá křídla domu.  V 19.st. byly do té doby otevřené arkádové oblouky horního poschodí na západní a východní straně nádvoří zaskleny.
Možná ještě do pozdní gotiky patří (ve zredukované formě) vystavěný vjezd do dvora v jižním křídle domu. Západní trakt, spadající svou výstavbou možná ještě do pozdního středověku, byl přistavěn k obvodové hradbě jádra. Severní křídlo, dnes zaniklé, bylo vystavěno na starší stavbě se zřetelně zeslabenými zdmi. S východním traktem je provázána také další, šikmo stojící stavba, pravděpodobně pocházející ze starší stavební fáze. Jedná se o 4-podlažní, věžovitou, hranolovou stavbu o půdorysném rozměru 9,9 x 9,5 m.
Spojovací budova východního křídla vlastní vyložené patro na konzolách s datem "1530". Na přístupové straně je v decentralizované, vysunuté poloze 3-podlažní budova brány, barokně zdobená. Přízemí ale určitě lze přiřadit ke starším stavbám, pravděpodobně z raného 16.stol.
Uvnitř staršího, západního křídla byla na začátku 16. st. vystavěna k severovýchodnímu nároží obvodové zdi, vysoko čnějící, 6-podlažní, hranolová věž, zakončená stanovou střechou. Pravděpodobně se jedná o původní bergfrit chránící přístup do jádra. Vedle ní stojí ve střeše několik renesančních komínů z II. pol. 16. st.
U příležitosti barokních úprav obdržela stavba ještě dnes zachovalé orámování oken, výmalbu lizén a členění pater. Prostory přízemí jsou zaklenuty většinou soudkovou klenbou, poschodí má žebrovou, křížovou klenbu nebo ploché stropy. Několik komínů pochází z konce 18. a začátku 19. st.
Nad vjezdem byla dříve umístěna kaple a původní divadelní sál, na jižní stěně ukazují zbytky krajinné a dekorativní malby z II. pol. 18. st. Na Vischerově rytině z r. 1672 je zámek již v dnešní podobě.
Bez archeologického průzkumu můžeme dnes ztěží definovat původní podobu vodního hradu a určit, které části staveb pochází z první fáze výstavby. Dle dnešní typologie se jedná o hrad s obvodovou zástavbou.
Zámek je soukromým majetkem, není obýván, a částečně začíná chátrat. Možná proto není přístupný.
V okolí se nachází hrady jižním a západním směrem nebo na Moravě

 hrad Missingdorf

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Ottenschlag