Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


LAA  AN  DER THAYA 
"klíč k Moravě" a zbytek městského hradu ve stejnojmenném městě

Původně tento hrad sloužil jako strážní a ochranná tvrz na přítoku vody do městských hradebních příkopů. Poprvé je zdejší opevněné sídlo a tržní osada listinně uvedeno již v r. 1150, avšak hrad zde byl vystavěn až v 15. st.
Kraj kolem Laa patřil ve 12. st. z větší části svobodným sedlákům a pánům von Clam-Velburg. Po jejich vymření koupil trhovou osadu Laa kolem r. 1190 vévoda Leopold V. Jeho syn Leopold VI. „Slavný“ nechal rozrůstající se osadu obklopit hradbou a tehdejší tvrz do tohoto systému zapojit. Český král Přemysl Otakar II. plánoval z Laa vytvořit důležitý strážní a vojenský bod pod správou zemských hejtmanů. V té době totiž Laa hrála důležitou politickou, hraniční a vojenskou roli. Tohoto významu si byli vědomi i Habsburkové, když Laa označovali jako „klíč k Moravě“.Možná také proto r. 1406 přepadl nečekaně městečko a hrad český rytíř Jan Sokol z Lamberka (vojenský učitel Jana Žižky). Hrad obsadil a jeho posádka pak plenila široké okolí.
Někdy před r. 1413 došlo k přeměně vojenské pevnosti na hrad. Tento počin byl patrně proveden až po vypuzení Jana Sokola, protože to se jistě neobešlo bez poškození tvrze. O přestavbě tvrze na hrad informovala kdysi deska nad branou, …že, císařský kapitán z Laa, Mikuláš Seebeck ze Sebensteinu, nechal hrad na pohodlný přestavět....
R 1482 se podařilo Matyáši Korvínu obsadit město. Hrad byl dobyt až po dlouhé době. Ve II. pol. 16. st. sídlo pomalu pustne, ale v letech 1576 až 1578 byl městem opět opraven. Před třicetiletou válkou (1619) byl hrad obsazen oddíly Matyáše Thurna. Ani to však nemohlo zabránit velkým škodám způsobených švédskými vojsky pod vedení generála Montaigna. Poté byl zařazen pod zemskou správu a opět chátral.
Po r. 1866 převzal hrad, jako zemské léno, postupně rod von Trautson, Puchheim, Auersperg a nakonec Lichtenstein. Za občanské války zde byla načas ubytována pruská armáda (1866). Největší škody napáchalo hradu až dělostřelecké odstřelování v r. 1945 při přechodu fronty přes řeku Dyji.
Zbytek hradu je dnes v soukromých rukou. V části hradu je umístěno muzeum pivovarnictví města Laa. Veřejnosti je přístupný pouze exteriér a nádvoří.

Hrad se nachází v severovýchodní části městských hradeb, se kterými byl v minulosti svázaný. Z původní pevnosti se dodnes zachovala pouze vysoká oválná věž, čtvercová věž a část obvodové hradby, která byla současně i městskou. K ní byl přiložený obdélný palác. Vše je vystavěno z lomového kamene.
Zvláštností jsou dosud patrné krakorce dvojitých ochozů a zbytek piknůsku. Původně tato věž ve tvaru máselnice chránila pod sebou stojící bránu a plnila také úlohu posledního útočiště obránců. Horní plošina sloužila jako stanoviště palných zbraní. Uvnitř pětipatrové věže se zachovaly romantické malby z 19. st. Ve druhém patře je studovna, třetí patro slouží jako útulná pivnice. Vstupní portál, zakončený oslím hřbetem, je z 15. st. stejně tak jako okno nad ním. Vše bylo osazeno až druhotně v 19. st.  Vstup do věže se nacházel cca v polovině výšky, na její východní straně, ale nyní je zazděn.
Po zbourání paláce byly 17 m vysoké hradby opatřeny opěrnými pilíři. Původní dřevěné obranné ochozy se nacházely jak uvnitř hradeb, tak i vně. Stopy po jejich umístění jsou viditelné dodnes.
Dvoupodlažní budova, zastřešená pultovou střechou a přiléhající k obvodové hradbě na bývalém nádvoří, byla postavena kolem r. 1800. V severní části dochované hradby se dosud nachází, velmi malá, výpadní branka, která také v minulosti sloužila jako tajný vstup pro venkovskou lůzu a pašeráky. To bylo pro zlost měšťanům a radním, což způsobovalo časté spory se správci hradu, kteří se o ni pramálo starali.
Velmi dobře je zachovalý také hranolový bergfrit z 15. st. V době romantismu byl zbourán původní most. Do dnešních dob se dochoval částečně i široký hradní parkán, který hrad původně obepínal. Vodní příkopy, kdysi napájené z náhonu nedalekého mlýna, byly odstraněny beze stopy.

stránky hradu Kaja

zpět na mapu okresu Weinvierteil

stránky hradu Loosdorf