Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


KAJA an der THAYA  
zřícenina středověkého hradu s románským jádrem

   další foto zde další fotodokumentace hradu (klikni brána)

K založení hradu došlo patrně v pol. 12. st. pány von Kaja, příbuznými rodu Kuenringů a Babenberků. Mezi lety 1170 až 80 byli několikrát písemně jmenováni jednotliví členové početné rodiny, která částečně patřila také do bezprostředního příbuzenstva s pány von Kamegg a Stallegg. Rodné sídlo bylo až do r. 1360 ve vlastnictví rodiny. V tomto roce jej prodal Mikuláš von Kaja zemskému knížeti.
Zanedlouho potom, (1376) přechází panství do zástavního držení hrabat von Maidburg-Hardegg. Ti na hradě pravděpodobně vůbec nikdy nebydleli, takže nebylo velkým problémem jej dobýt českým šlechticem Jindřichem z Lípy, jak se zdá na konci 14. st. Ke konečnému zničení však došlo až v průběhu husitských válek mezi lety 1425 až 1427.
V r. 1430 přechází Kaja jako léno zemského knížete na Oldřicha von Eitzing. R. 1588 připadlo panství dědičně na rod von Trautson, který jej vlastnil po dobu téměř 200 let. R. 1781 je jako majitel uváděn Ludvík von Hacque, který hrad ještě v témže roce prodává Marii Josefě hraběnce von Auersperg. V r. 1945 se majiteli hradu stali hrabata Waldstein-Wartenburg, kteří jsou jeho vlastníky dodnes.
Již v 19. stol. byl hrad částečně obnoven v duchu romantismu. Konečně r. 1969 byl založen spolek k údržbě hradu, a krátce potom vznikla i Nadace k záchraně rakouských hradů a zámků. Zřícenina hradu se od té doby nalézá v nájmu spolku, který v areálu zahájil rozsáhlé zajišťovací práce a nechal jej otevřít i pro návštěvníky.

Zřícenina hradu se nalézá 3,5 km jihovýchodně od hradu Hardegg na protáhlé skalní ostrožně, na levém břehu stejnojmenného potoka a jeho soutoku s řekou Dyjí. Hradní areál je orientován z východu na západ. Ostrožna dosahuje délky téměř 150 m a nalézá se mezi dvěma potoky Kajabach a Merkersdorfbach, které neumožňují žádný přirozený přístup.
Proto bylo nutné upravit asi 50 m dlouhou, uměle nasypanou terasu, na které nyní stojí dvou dílný most a koncem středověku tu bylo vybudováno nové vnější opevnění. Nejprve byl k postavení hradu využit asi 100 m dlouhý konec ostrožny. Přístup do jádra je veden z východní strany. Rozsah hradního jádra si vystačil s délkou 50 m, a max. šířkou 25 m. Později na přelomu 14. a 15. stol. byl rozšířen o předhradí. Přístup je možný po mostu, nyní neseného dvěma pilíři, dříve s pohyblivou částí a bránou opatřenou padací mříží. Před ní byl umístěn z jižní strany malý parkán. Celý přístup zabezpečovala věž brány (podobná bergfritu) ze 14. st.
Předhradí bylo zastavěno ze severní a jižní strany jednoduchými budovami hospodářského charakteru jistě již v průběhu 14. až 16. st. a v jihovýchodním  nároží byla zbudována pozdně středověká hradní kaple.
Na vyvýšené skalní terase ve východní části dispozice se nalézá vnitřní hrad, který je velmi uceleným spojením rozdílných budov ze 12. až 16.st. a dvěma nádvořími. V jižní části jádra se nalézá vícedílná sálová budova ze 13. st. o délce 30 m a šíři 8 m, jenž byla koncem středověku přestavěna. Základy této budovy jsou vystavěny z velkých bloků kamene, přesně skládaného klasového zdiva „opus spicatum". Ve východní části je situována obytná budova pocházející ze 16. st.
Severovýchodní nároží obsahuje velmi hlubokou (původně údajně až 95 m) studnu. Uprostřed jádra, na nejvyšším místě dispozice, se nachází mezi bergfritem a věží brány palác pocházející ze 13. st. Ten je chráněn plášťovou polygonální zdí ze 14. st., v jejíž základech severní a východní části jsou ještě dnes patrné části původního zdiva pocházející až ze 12. st. tj. přesně vyskládaný lomový kámen.
Na jižní straně chrání předsunutý parkán pozdně středověkou část předhradí a vnější část opevnění. V severovýchodní části dispozice se nalézají zbytky pozdně středověké zástavby, které byly v 16. st. upraveny. Zbytky zdí hospodářské budovy, jakož i základy zdí předsunutého opevnění na přístupu v západní části areálu od údolí obou potoků, jsou dodnes patrné.
V okolí se nachází hrad Hardegg

stránky hradu Hardegg

zpět na mapu okresu Weinvierteil

stránky hradu Laa a. d. Thaya