Vaud / Waadt


Distrikt  Jura-North vaudois - HRADY


LES CLEES   
téměř zachovalý hrad při francouzských hranicích
lokace :     46°43'50.56"S/   6°27'45.77"V

znak městečka Les Clees

 

Původ slova Clées pochází z latinského slova cleta, které znamená síto, a významově se dále nachází ve slově clédard – neboli brána k pastvině. Samotné město Clées totiž tvoří bránu do oblasti Waadt.
Původní vesnice Clées byla založena v hluboké a široké rokli, ze všech stran obklopená hustými lesy, které vymezovaly rozsah kultivované půdy. Patrně by dodnes zůstala jen velmi malou dědinou, kdyby tudy nevedly hlavní cesty přepravy zboží a nelákala turisty. Zdejší území bylo zpočátku burgundským teritoriem, které bylo dáváno v léno ženevským hrabatům, později přechází do majetku Savojců. Protože se brzy ukázal význam a důležitost, který tento průjezd pro Evropu měl, vymohl si Ludvík Savojský císařskou koncesi. Ta byla v r. 1297 podepsána německým císařem Adolfem Nassavským, tím bylo zdejší území právoplatně prohlášeno a přiděleno savojskému vévodovi Ludvíkovi, jinak též baronu oblasti Waadt, který právě nechal založit obec Morges.
Nejstaší domy původní vesnice byly téměř všechny zničeny při útoku na hrad v r. 1475 nejprve švýcarskými oddíly, potom zbytek katastrofy dokončili obránci obce. Zdejší oddíly chtěly zabránit tomu, aby se zde útočníci mohli usadit. Proto bylo vše vydrancováno a zapáleno. Obě části vesnice byly obehnány jednou zdí, z níž jsou dodnes ještě viditelné některé části ve sklepech nebo v přízemí domů nové vesnice. Díky starým plánům, které se naštěstí dodnes zachovaly, je znán podrobný popis této původní obvodové hradby, která byla opatřena třemi dnes již zaniklými vstupními bránami.
První brána vedoucí k silnici od Bretonnières byla nazývána „Dolní branou" nebo také bránou "Pod městem". Měla za úkol chránit most do města Orbe. Dnes se touto "Dolní bránou" nelze dostat přímo na současnou cestu, neboť byla nedávno srovnána se zemí. Tehdy jste museli sledovat průběh staré římské cesty, která obkrouží hrad stojící na skále. Páni z Clées měli dokonce i tento přechod v západní části dispozice zakončen vysokou zdí, z níž se ještě dodnes zachovaly nevysoké, přibližně 2 m vysoké základy stojící v zahradě.
Druhá brána, nazývaná buď Tabernákl nebo Horní brána, vedla pod novou vesnicí na silnici vedoucí do BaIlaigues. Tento dřívější vzhled je dobře patrný na jednom plánu tajemníka místního správce, který je datován k r. 1776. Další podoba dispozice se zachovala na olejomalbě, která visí na zámku Vincy. Malba musí pocházet přibližně z doby před r. 1832, protože hrad v té době ještě neměl své velké okno.
Poslední třetí brána, která směřovala do Orbe, také zanikla, přístup jí vedl k silnici od Lignerolle. Dnes se jedná pouze o místní nevýznamnou cestu, zatímco silnice z Lignerolle vede do horní části vesnice. Tato cesta dlouho nosila jméno „Silnice smrti", protože ve středověku nebožtíci z Clees byli pochováváni u Lignerolle.
Ačkoliv burgundské války způsobily zkázu pevnosti, žilo město Clees ještě během následujícícho století z dopravy, z poplatků a ze "skladištní" daně. Bernská správa ihned poznala, že může mít značný užitek a zisk z těchto poplatků. Tehdy existoval přesný soupis zboží a lidí, kteří museli tyto poplatky odvádět. Obchodníci si vážili skladiště, jejichž bezpečnost byla garantována díky justici v Bernu. Tyto skladiště označováné ve středověku výrazem  "Soustes" byly dost početné, nacházely se po celé zemi a vesnice Susten v blízkosti města Leuk ve Wallisu, dokonce vděčí za své jméno tomu, že jich ve vsi několik stálo.
Kniha poplatků v Clees vysvětluje v latině a ve francouzštině seznam všeho zboží a zvířat, které bylo uvedeno jako cenné. Současně byla vyčíslena částka cla, kterou byl majitel povinnen při přechodu uhradit. Úpadek, který začal již před zničením hradu švýcarskými oddíly v r. 1475, obzvlášť souvisel se skutečností, že obchodníci začali poznenáhlu využívat jiné pohodlnější cesty a procházet tak napříc územím Jury. To způsobilo značný odliv původního obyvatelstva. Dolů stržená ohradní zeď nebyla znovu vybudována, staré chalupy také ne. Výstavba silnice z Orbe do Jougne a železnice z Vallorbe v 19. stol. dala vsi poslední ránu a staré vzkvétající město Clées se stalo malou a nevýznamnou vesnicí.

Nejblíže se nachází klášter Romainmôtier

 hrad Bioley Magnoux

zpět na mapu distriktu Jura

tvrz Démoret