Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


ROCHLITZ     
výjimečný, raně gotický, dvouvěžový hrad románského založení
lokace :    51° 2'41.75"S /   12°47'28.87"V

Vysoko nad údolím řeky Muldy se pyšně tyčí již od r. 995 tato hrdá a významná pevnost s původním názvem „Rochilinze“. O podobě této původní pevnosti z konce 10. st. však bohužel dnes nemáme žádné zprávy, možná se jednalo pouze o dřevohlinitou stavbu. Dnes zde stojí mohutný,nezdolný a plný stavebních překvapení hrad Rochlitz, jehož dějiny byly svázány se skvělými jmény německých císařů a králů, jakož i saských kurfiřtů.
Byl vystavěn ve strategicky důležité poloze. První písemná zmínka spojená se jménem Thietmar von Merseburg pochází z r. 1009. Již od 11. st. v jeho prostorách často dleli němečtí králové a císaři. Od r. 1143 ve vlastnictví rodu Wettinů. Tehdy jej král Konrád III. daroval míšeňskému markraběti Konrádovi, se později zde bylo sídlo královského fojta. Členům rodu Wettinů sloužil poté jako hlavní rezidence až do r.1611, často zde také sídlili kurfiřtské vdovy. V letech 1286 až 1291 zde sídlil markrabě Bedřich „Freidige“.
V době třicetileté války byl hrad vydrancován, zapálen a částečně poničen, od r. 1717 začíná pomalu chátrat. R. 1892 zde bylo zřízeno muzeum, které pouze na dobu krátkého přerušení ve 30. a 40. letech 20. st., nabízelo k prohlédnutí podzemní sklepení (vězení), mučírnu, zámeckou kapli (založena kolem r.1482), pokoj vévodkyně a hradní kuchyni.

Zřejmě o první stavební etapě existuje doklad již z r. 1115, kdy byla patrně vystavěna obytná věž. Z druhé stavební etapy, která započala v r. 1156 a byla dokončena kolem r. 1176, pochází dodnes kaple, studna, příčné křídlo a palác, které vznikly ještě v románském slohu. Tenkrát se jednalo o velmi mohutnou a reprezentativní stavbu.
Koncem 13. st. byl hrad doplněn o věže a v nich zřízené vězení. V době vlády markraběte Viléma I. se začalo s další rozsáhlou stavební etapou na konci 14. st., z té doby pochází hradební ochoz, východní a západní brána, knížecí obytný komplex budov a přestavba jižního křídla.
Již nevyhovující hrad v letech 1482 až 1502 byl přestavěn do podoby pohodlného rezidenčního sídla saských knížat, tehdy byla mimo jiné přestavěna kaple, ozdobena novou figurální výmalbou, a knížecí křídlo. V této přestavbě pokračovala vdova po vévodovi Amálie a poté byl ještě jednou částečně upraven do zámecké podoby již v pozdně gotickém slohu mezi lety 1588 až 1589 za spoluúčasti Arnolda Westfálského.
Obě dvě strmě čnějící věže, známé pod názvem „Jupen“, jejichž název se vztahuje k vězení (hladomorně) umístěného v jejích dolních částech (Joppe = kazajka), jsou již zdaleka viditelné a propůjčují hradu svůj nezaměnitelný charakter.
Když člověk vystoupí nahoru po 142 schodech na věž "Lichte Jupe", ocitne se na ochozu ve výšce 34 m pod světlejší střechou a naskytne se mu pohled na celé Zwickovské údolí. Severní věž s tmavší střechou se nazývá "Finstere Jupe", v sobě kdysi ukrývala mučírna s 14 m hlubokou hladomornou. Oba ranně gotické bergfrity v západním průčelí dispozice jsou v Německu ojedinělé a pochází z r. 1390. Obě hranolové věže, vzájemně spojené zakrytým ochozem, mají čtvercový půdorys o délce strany 11 m, severní má v dolní části tloušťku zdiva 3 m, jižní „pouze“ 2,5 m.
Obvodová hradba jádra na severní a západní straně dosahuje tloušťky 2 m. V jižním křídle jsou v průčelí patrné nejstarší románské stavební konstrukce (obytná věž, palác). V pravé části fasády (jižní příčný trakt) je viditelná věž brány z r. 1175.
Předsunutá brána do předhradí, situovaná ve východní části areálu, jenž byla původně jeho součástí a patřila k hospodářskému dvoru, byla dle záznamů na počátku 18. st. zbourána. Jako pozůstatek dřívější přestavby je zachován domek strážného brány.
Stojíme-li na východním hradním nádvoří nalevo vidíme průčelí knížecího domu, uprostřed příčné křídlo a východní bránu. Napravo stojí jižní křídlo, v něm se nalézají značné části stavební konstrukcí ze 12. st. Kamenný most v západní části areálu pochází až z novověku.
Od r. 1995 patří hrad pod Saské státní hrady a slouží pro pořádání kulturních akcí.
V okolí se nachází hrad Wechselburg a další v kraji Leipzig

 hrad Rodewisch

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Rochsburg