Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


FROHBURG     
na místě slovanského hradiště vystavěný gotický hrad a později raně renesanční zámek

Císař Jindřich I. r. 929 nechal zničit poslední pevnost kmene Srbů v tomto regionu a podrobil si oblast Plisenska, patřící do té doby Slovanům. Centrum moci se poté přesunulo do Míšně, kde byl vystavěn hrad a biskup z Naumburgu r. 968 začal s násilnou christianizací původního obyvatelstva. Koncem 10. st. zdejší opevnění na hranicích Plisenska sloužilo jako ochrana obchodních cest, které se zde u řeky Wyhra křížily.
Koncem 11. st. nechal Wiprecht von Groitzsch (1050 až 124) osídlit zdejší území německými rolníky. Na začátku 13. st. patřil hrad do vlastnictví purkrabího Albrechta von Altenburg. Z r. 1233 pochází první darovací listina spojená se jménem města Frohburg. V době války o území Plisenska mezi králem a markrabětem byl hrad r. 1294 silně poničen táhnoucími vojsky.

Zámek Frohburg se nachází na skalní vyvýšenině nad údolím řeky Wyhra, v severozápadním okraji města. Byl vystavěn v 16. st. na místě původního středověkého hradu pocházejícího z doby přelomu 12. a 13. st.

Masivní, ale strohá čtyřkřídlá stavba představuje klasický typ feudálního sídla ranné renesance. Vznik zámku, resp. započetí jeho výstavby, lze přesně datovat do r. 1544, který je uveden na znaku rodu pánů von Techwitz. Výstavba byla ale několikrát přerušena, ať již z důvodu válek nebo zadlužením jeho stavebníků. A tak k jeho dokončení došlo až v r. 1700 a jeho současná podoba tudíž pochází právě z této doby.

Svou výzdobou v klasicistním slohu pocházející ze začátku 19. st. přesahuje svým významem hranice Saska. Dějiny majitelů zámku jsou právě tak časté změn jako historie stavby. Bohužel také požáry se městu nevyhýbaly a tak často většina obydlí lehla popelem (např. 1600,1632,1685,1719).
Teprve když jej r. 1777 získala rodina von Blumner, přestala doba plynulého střídání majitelů. V 19. st. majitelé přenechali jedno z křídel na bydlení umělcům té doby. Ruský car Alexandr 30. dubna měl zde na zámku svůj hlavní stan, než táhl do bitvy proti napoleonskému vojsku. V tomto roce byl opět  Frohburg zatížen válečnými reparacemi.
Po rodu Blumner se panství se zámkem stalo majetkem rodiny Krug von Nidda, která se později příbuzensky spojila s dalším šlechtickým rodem von Falkenstein. Těm byl zámek v době pozemkových reforem vyvlastněn. Až do r. 1945 patřilo panství se svými 1000 hektary půdy mezi největší rytířské pozemkové državy v Sasku. Po II. sv. válce se město stalo majitelem objektu.
Od r. 1917 zde bylo zřízeno muzeum, které zdejší prostory využívalo až do r. 1974. Poskytovalo přístřeší dnes stálé výstavě v tomto regionu známému zpracovateli keramiky Kurtovi Feuerriegel s téměř 8 000 pracemi, jakož i sbírce historických hraček.
V okolí se nachází nejblíže hrad  Kohren. Další pak v Durynsku

 hrad Colditz

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Gnandstein