Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


ROKITNICA  něm. Röchlitz 
Zřícenina neknížecího kamenného hradu (dvorci)

znak okresu

Złotoryja

  

   

Zřícenina hradu asi 5 km východně od Zlotoryje. Zřícenina hradu se nachází na nízkém pravém břehu říčky Kaczawy.
Raně středověké zděné opevnění ve formě knížecího dvorce existovalo v této lokalitě již ve 13. st Literatura spojuje počátky jeho výstavby s aktivitami knížete Henryka Bradatého v I. čtvrtině 13. st. Jde pravděpodobně o jeden z prvních kamenných hradů ve Slezsku mimo hlavní knížecí centra. Jeho existence je dokládána již od r. 1211 a r. 1294 je zmiňován jako „huz" v lenních dokumentech legnicko-brzegského knížectví.
Nebyla to knížecí rezidence, ale sídlo správců a úředníků, centrum správy majetku a lokální celní stanice při přechodu přes tuto říčku. Hrad byl obležen, dobyt a zničen spojenou hotovostí měst Šwidnice a Wroclawi roku 1451. Poté již nebyl obnoven. Následně byl rozebírán na přestavbu níže položeného kostela a vesnickou zástavbu. Dochovaly se z něj zbytky zdiva a destrukce, které umožňují v hrubých rysech odhadnout jeho rozsah a vývoj.

Hradu (spíše dvorci) ze 13. st. lze s určitostí přičíst obvodovou hradbu. Měl obdélný, v severním rohu mírně deformovaný půdorys. Jádro mělo rozměry cca 38 x 44 m s mírně zalomenou západní kurtinou. Původní obytná budova je umísťována k jižní obvodové hradbě, kde se nachází protáhlá halda destrukce. Vzhledem k tomu, že tato část hradu zatím nebyla archeologicky zkoumána, můžeme se jen dohadovat, zda byl předpokládaný palác zděnou či pouze dřevěnou stavbou. Na severu, východě a jihu chránilo hrad dvojité zemní opevnění, sestávající ze dvou příkopů, široké plošiny mezi nimi a vnějšího valu.
Starý hrad byl na přelomu 13. a 14. st. přestavěn. Původní obytná budova zřejmě z neznámých důvodů nevyhovovala, takže byl nový raně gotický palác vybudován naproti při severní hradbě jádra. Byla to rozměrná budova (10 x 35 m). K paláci byla na jeho jihozápadním konci připojena samostatná jednolodní obdélná kaple, která je zmiňována r. 1319. Vnější hradba, která chránila ve formě parkánu jádro ze tří stran s výjimkou západní, byla snad rovněž produktem této přestavby. Stála již na svahu, na skarpové straně vnitřního příkopu.
Přestavba zachovala "dvorcový" charakter objektu, příliš nezvýšila jeho fortifikační hodnotu. Nicméně výsledky archeologického výzkumu E. Niemczyka z let 1969 až 1972 svědčí o tom, že raně gotický palác byl, i přes správní funkci objektu, velmi kvalitní stavbou. Nález fragmentu kamenické výbavy (část raně gotické hlavice sloupku sdruženého okna) dokládá, že se i po přestavbě jednalo o architektonicky významný objekt.
V nedaleko tvrze Rakowice Wielkie a Radlówka dálena na sever pak renesanční zámek Plakowice

 hrad Rogowiec

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Rybnica