Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


OBERRANNA 
Na rakouské poměry nevídaná stavba původně románského hrad v renesanci přestavěného

půdorys pevnosti  

 další foto zde další fotodokumentace hradu (klikni brána)

První průkazná zmínka v listinách o Pilgrimovi von Ranna-Grie se datuje mezi lety 1108-20. Páni von Grie přicházejí již v 11. st. v doprovodu hraběte von Formbach z Bavorska do této oblasti, po které se nazývají. Waldo von Grie, bratr Pilgrima, odevzdává hrad Oberranna zemskému knížeti, markraběti Leopoldovi III. Hrad je předán však opět r. 1142 zpět pánům von Ranna-Grie, jmenovitě na Pilgrima mladšího. Rumhart III. a Jan von Ranna jsou posledními členy tohoto rodu.
Po r. 1389 je předán hrad pánům von Neidegg. V jejich době nastala v 15. st. podstatná přestavba a rozšíření hradu. R. 1556 bude nazýván jako „Místo úniku“, brzy poté následuje renesanční přestavba za Jiřího von Neidegg. R. 1593 je předán do vlastnictví Kryštofa von Greiss.
Poté se v pořadí za sebou měnili majitelé velmi rychle: jsou to kromě jiných Jonáš Hilprand, Jan Ruprecht Hegenmüller von Dubenweiler (1628), Filip Ferdinand von Gudenus (1714), Jan Jáchym hrabě Sinzendorf (1715) a Josef von Fürnberg (1785). V r. 1795 je hrad předán a dále spravován do vlastnictví c. k. rodiny.
Od r. 1830 počíná úpadek nepoužívaného hradu. V r. 1905 přechází na barona Hammersteina, r. 1930 pak na Laurenta Deleglise, který nechal provést rozsáhlé restaurační práce. V r. 1961 přechází hrad na Rolanda Nemetze, který zde od r. 1984 provozuje pension.

Hrad se nalézá na návrší 1 km severozápadně od obce Mühldorf, na levém břehu potoka Ranna. Založení hradu spadá do začátku 12.st. Pokud bylo místo osídleno dříve, dnes nelze stanovit.
Na rakouské poměry se jedná o nevídanou stavbu datovanou k r. 1108. Pozdější stavby jsou sjednoceny do jednoho celku, ve východní části dispozice stojí kaple sv.Jiří. Ta patří mezi nejstarší budovy hradu. Byla založena na křížovém půdorysu, jedná se o dvoulodní sálový kostel s pravoúhlým transeptem, půlkruhovou apsidou a 3 podlažní, nad křížením čnící věží s románským zdvojeným oknem, která dříve též sloužila jako zvonice. Půlkruhový obloučkový vlys na oltářním výklenku je dodnes patrný. Původně byla stavba opatřena pásovou členitou křížovou klenbou. Přesně skládané, opracované lomové zdivo je jen místy narušené vsunutými velikými kvádry, a lze jej dobře datovat do 1. fáze výstavby. Sokl apsidy je vyskládán v pásech z lomového kamene typem zdění "opus spicatum".
V 2. stavební fázi bylo vystavěno množství budov, k westwerku z východní strany byl napříč přistavěn dům, obsahující v přízemí 3 lodní halu - kryptu, jenž byla přidělena Leopoldu III. Nad západním křížením byla zbudována další věž. Krypta je pravidelného čtvercového půdorysu, je podepřena 4 sloupy, které mají pozoruhodné, reliéfní hlavice, na nichž jsou kromě jiného znázorněni lidé a zvířata, "motivy honby".
Kromě 26 m dlouhého kostela byl v průběhu přestaveb hrad změněn na zámek, se svým westwerkem ve východním křídle, který je přistavěn k 3. podl. 4 křídlé budovy. Mohutná ranně novověká stavba obsahuje malé vnitřní pravoúhlé nádvoří s podloubími po stranách. V základech ovšem mají tyto budovy mohutné zdi a patří tudíž mezi nejstarší konstrukce na hradě. V západním traktu se nalézá sdružené románské okno s lomeným ostěním, které bylo dříve součástí paláce ranněgotického jádra.
Středověké sídlo obsahovalo množství detailů a fresek z doby 1420-1500, které jsou dodnes zčásti patrné. V jižním křídle se zachoval portál s lomeným obloukem, který byl součástí padacího mostu, jenž je pozdně-středověkého původu. Také lze rozeznat v místě vstupu kromě jiného 4 konzoly, které nesly arkýře obsahující středové licí otvory (piknůsek). Zbytky iluzivní malby ze 16. st. ukazují původní nádhernou výzdobu renesanční stavby.
Částečně již v době pozdního středověku, nejpozději však v 16. st., byla celá dispozice s rozsáhlým parkánem obehnána systémem bastionů, které vytvořily nové předhradí. Jádro hradu bylo přitom obklopeno velmi hlubokým a širokým příkopem, jenž se napojoval na parkán. Příkopy byly vyhloubeny na severní, východní a jižní straně, a částečně také na kryté údolní straně, z čehož jeden mohutný val zahrnul do sebe opěrnou zeď sloužící jako kontreskarpa. Nově vytvořený násep tak vytvořil základnu pro vnější opevnění s několika zaoblenými příp. půlkruhovými zděnými věžemi. Toto předsunuté opevnění (po změně přístupu do jádra) na jihovýchodu dodatečně zajistil val. Ranně novověké opevnění, uzpůsobené pro využití palných zbraní, obsahuje několik zajímavých, pro dobu vzniku charakteristických detailů, jako např. na pilířích vysunuté palebné komory nebo skupinovou střílnu pro 3 střelce.
V okolí se nachází hrad Hinterhaus a další v sousedním okresu  Waldvierteil

 hrad Lichtenau

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Oberplank an Kamp