Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


OTTENSTEIN  
vrcholně středověký "Temelín" mezi rakouskými hrady

 

půdorys hradu

„Hugo de Ottenstaine" byl mezi lety 1177 a 1192 několikrát zmiňován v listinách. Nové výzkumy umisťují založení hradu mezi r. 1159 až 1177. Ministeriální rod pánů von Ottenstein, kteří byli přímí příbuzní s pány von Rastenberg, je totožný s pány von Rauheneck, jejichž sídelním hradem byl Rauheneck u města Baden – jednalo se o svobodné panství. Tento šlechtický rod zde na hradě sídlil až do I. pol. 15. st., což je mnohokráte zmiňováno v různých dokumentech.
Od r. 1442 je v majektu Tobiáše von Rohr, který byl za svou diverzi a jednání r. 1448 na hradě obležen a nakonec uvězněn. R. 1455 přešel hrad lénem na Albrechta von Rohr, jenž byl přívrženec maďarského krále Matyáše Korvína. R. 1502 je ve vlastnictví Kryštofa von Rohr, r. 1519 přechází na Pavla Stodoligk, jehož syn hrad přestavuje a nově vybavuje.
Pozdější koupí přechází v r. 1536 na Melchiora von Lamberg, jehož rod drží hrad po 400 let. V r. 1620 a 1645 byl hrad několikrát neúspěšně obléhán. Mezi lety 1679 až 80 dochází k nové přestavbě, jejíž podoba je dodnes patrná. V letech 1867 až 78 byly provedeny restaurační práce.
R. 1940 zde byl zřízen vojenský cvičební prostor “Allentsteig” a hrad byl z donucení prodán vojenské správě.  Po r. 1945 se dostal pod USIA - správu, následně byl předán v r. 1956 do nájmu  dolnorakouských Elektráren a r. 1959 do vlastnictví nadaci pro stipendia Windhag'schen.
Dnešním nájemce a správcem je Zásobování energií dolního Rakouska (EVN).

Hradní areál se nachází 1 km severně od Peigarten, na levém břehu řeky Kamp, na skalní ostrožně nad potokem. Již ve středověku využili přírodní terénní rozdíl mezi předhradím a poměrně úzkým jádrem, jehož převýšení a sklon je značný, na jihu a východě strmý. Přesto byly již v ranných dějinách hradu prohloubeny a prodlouženy šíjové příkopy, což je dodnes patrné.
Podoba horního hradu vypovídá o jeho původní vrcholně středověké koncepci a plánování. Přinejmenším v základech se jedná o románské stavby, jež byly v pozdějších dobách upraveny.
Jádro hradu má tvar nepravidelného pětiúhelníku s centrálně stojícím bergfritem, po stranách jsou umístěny paláce, a nad parkánem kaple.Mohutná mnohoúhelníková obvodová hradba z lomového zdiva pochází z vrcholného středověku, její sklepní prostory slouží skladování.
Z velkých kvádrů spojených maltou stojí v jižním nároží palác o rozměrech 13,8 x 8,6 m. Štítová zeď 31 m dlouhá používá stejný typ zdění. V jejím středu, proti přístupu vyčnívá hranolový bergfrit o délce strany 10 m a tloušťce zdiva 2,45 m. Jeho původní dělení poschodí není po přestavbě na schodišťovou věž již patrné. V horním poschodí leží ze strany nádvoří vstup a v síle zdiva je schodiště sloužící k přístupu do vyšších poschodí. Klenba a portál vstupu jsou nevšední - čistý řezaný kvádr, jakož i precizně vyspárovaná malta.
Původní brána se nachází v místě dnešního průjezdu, poblíž věže a štítové zdi. V severovýchodním předpolí vstupu, jen 2,5 m před štítovou hradbou leží hradní kaple sv.Bernarda z Clairvaux s apsidou o vnějších rozměrech 7,1 x 6,5 m. V apsidě se nalézá monumentální malba datovaná k r. 1180.
Zpadní podsklepený trakt pochází z mladší doby protože používá lomový typ kamene. Hrad byl pravděpodobně v průběhu 30-leté války poškozen, takže za pánů z Lamberka došlo k přestavbě do zámecké podoby. V té době bylo sjednoceno původní románské členění fasád a provedeny adaptace interiérů. V starém paláci byla v . 1680, nad druhým poschodím, zřízena další kaple sv.Floriána se štukami od mistra Aliprandiho. Jako oratoř u kaple byl kolem r. 1687-88 vybaven tzv ."Papežský pokoj" v patře východního křídla domu, který je vyzdoben portréty 241 papežů.
Kromě jiných jsou zde i tzv. "Císařský" a "Komínový pokoj" s originální štukovou výzdobou, kazetovým stropem a kachlovými kamny ze 17. st.
V okolí se nachází hrad Rastenberg a další v kraji Waldvierteil

 hrad Oberplank an Kamp

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Pöggstall