Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


EIBENSTEIN 
zřícenina románského hradu v gotice přestavěného

vnitřní prostor kuchyně vnější plášť kuchyně

vstupní kulisová brána

První průkazné zmínky o osadě pochází z let 1160 až 1242. V letech 1192-1194 jsou zde uváděni jako majitelé panství bratři Riwin a Leopold "de Iwenstein" rodu von Pernegg. Po úmrtí posledního příslušníka tohoto rodu přechází panství na rod Babenbergů. Další písemné zmínky pochází z r. 1278, kdy se zde na čas zastavil český král Přemysl Otakar II. při své cestě na Moravské pole.
Na přelomu 13. a 14. st. získávají hrad a panství příslušníci rodu von Maissau. Z tohoto rodu je zde r. 1282 jako první zmiňován jistý "Fridericus de Eibenstein". Poslední dědička (rod vymřel po meči) této rodové větve majetek prodává v r. 1543 rodu Schneckhenreutter. Noví majitelé zde však nebydlí a tak hradní budovy postupně začínají chátrat. R. 1660 je zdejší zboží prodáno hrabatům von Sprinzenstein. V pol. 17. st. slouží hrad již jen jako obydlí chátry.

Hradní zřícenina se nachází mezi městy Drosendorf a Raabs na Dyji.
Leží na skalní ostrožně situované ze západu na východ, na pravém břehu řeky Dyje. Zřícenina hradu je od okolního terénu na východě oddělena hlubokým, do skály vytesaným, šíjovým příkopem. Na jihu a jihovýchodě velmi strmě klesá skála k Dyji.
Hrad měří na délku cca 70m a nachází se v poměrně dobrém stavu. Díky izolované poloze si zachoval dodnes středověký ráz. Celý hradní areál prošel častými stavebními fázemi. Působí mohutným, členitým a nestejnorodým dojmem (členitost terénu dosahuje až 15 m rozdílu ve výšce jednotlivých částí hradu).
Nejstarší část  hradu ze 12.st. se nachází na jižním okraji hradního areálu. Skládala se z obytné věže, samostatně stojící na vyvýšené skále, menší kaple s půlkruhovou apsidou a malým nádvořím. Na východní straně se nacházela jednoduchá kulisová brána v mohutně hradě. Zde se také vyskytovalo i několik hospodářských budov, povětšinou dřevěných. Původní stavby z tohoto období byly silně přestavěny ve 14. st.
Ve 14. st. byl areál rozšířen o dolní hrad. Původní brána horního hradu ze 12. st. byla zesílena vybudováním ochranné čtyřhranné věže. Nedaleko donjonu byla postavena kuchyně s typickým trychtýřovitým komínem. Spodní hrad byl uzavřen silnou hradbou, jenž měla hlavní vstupní bránu tentokrát na severní straně areálu. Nad srázem k Dyji byl vystavěn nový palác, který dnes tvoří typickou dominantu hradu. V této budově se dochovalo nejvíce architektonických prvků, které svědčí o neustálé stavební činnosti a vylepšování standardu bydlení. Následně byl prostor před hradem ještě uzavřen, mezi severní a východní stranou, jednoduchou hradbou. Zde se nacházely další hospodářské budovy a zázemí. V sousedství dolního paláce byla vybudována další „hospodářská“ budova, která pravděpodobně mohla také sloužit i jako obraná věž.
Zdivo hradních budov je kapitolou samou pro sebe. Místy dosahuje tloušťky až 2,30m. V částech hradeb a budov se nachází také zdivo "opus spicatum", což umožňuje výstavbu některých částí objektů datovat na přelom 12. a 13.st. Toto nejstarší zdivo je pak v kontrastu s „modernějším“ typem zdiva, které jej místy zcela pohlcuje i když bylo budováno s malých časovým odstupem. Tyto kontrasty jsou nejvíce patrné na zdivu kaple a horního donjonu.
Lze se tedy domnívat, že zde hrad stál už v I. čtvrtině 12. st.(možná již částečně kamenný).
V okolí se nachází hrady Drossendorf, Kollmitz a Raabs a.d.T.

 hrad Eggenburg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Feinfeld