Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


GRUB  
zřícenina hradu poměrně nezvyklých tvarů

   

zachovalé "záležitosti"...

První zmínka pochází z r.1237 v souvislosti s jistým "Pilgrimem de Graeb". Páni von Grub zde sídlili až do poloviny 14. stol. Někdy kolem r. 1372 jsou vystřídáni rodem von Dapiferi (trukses), kteří začali poté používat přídomek von Grub. Počátkem jejich panování byl "castrum" hrabat von Grub čtyři týdny obléhán vojsky Albrechta III. R.1429 je poprvé na hradě zmiňována kaple. V r. 1441 je opět obléhán a po dobytí je pod císařskou správou.
Od druhé pol.15.st. je panství v držení pánů von Matschach. Jako první, písemně zde uváděný člen tohoto rodu, je Jan von Matschach (1491). Po r.1525 dochází k častějším změnám majitelů. Mezi jinými lze uvést např. pány von Rauber (1525), von Puchheim (1558), pány von Traun (1621), za jejichž držení je na počátku třicetileté války dobyt a vydrancován. Následují svobodní páni von Selb (1668). R.1767 kupuje panství s již neobývaným hradem klášter v Altenburgu.
R. 1950 přechází hrad a panství do soukromých rukou. V r.1970 získávají toto zboží manželé Marie Magdalena a František Josef Hampapa, kteří zde začnou provádět první záchranné práce a rekonstrukce. Od r.1997 je hradní zřícenina v držení vídeňské rodiny Heindl.

Zřícenina hradu se nachází přímo nad vsí Grub, na příkré skalnaté ostrožně, nad soutokem potoků Reutgrabens a Farnbach. Vzhledem k extrémní poloze je i hrad poměrně nezvyklých tvarů. To se týká hlavně jádra hradu, které se vypíná nad dolním hradem na nízké skalce
Nejstarší částí hradu je hranatý, 22m vysoký bergfrit s mohutným zaobleným nárožím nad údolní stranou z lomového kamene, jehož stěny jsou cca 2m tlusté. Původní donjon, jenž byl na tento bergfrit později přestavěn, je začleněn v jeho přízemí. To se stalo počátkem 14. st.po výstavbě nového paláce v jeho těsném sousedství. Tím zde vzniklo i nepatrné vnitřní nádvoříčko. V sousedním trojúhelníkovitém objektu se nachází hradní kaple, s netradičně umístěným oltářem na boku v síle zdiva. Do dnešních dob se dochovaly i fragmenty výzdoby ze 14.st.
Dolní hrad se nalézá v severní části dispozice a je ohrazen jednoduchou obvodovou hradbou, jejíž vnitřní prostor byl zaplněn v počátku jen dřevěnými budovami hospodářského a obytného charakteru. Tyto byly časem nahrazeny budovami zděnými, jenž jsou různého data a vývoje. Ve 14 a 15.st. byly i zesíleny z vnější strany hradby, které dosahují rozdílné tloušťky 1,25-2,40m. Toto bylo zřejmě provedeno pod dojmem válečných událostí.
Celý hrad je od okolního terénu oddělen hlubokým, do skály vylámaným příkopem, přes který vede dřevený most v poslední fázi zvedacím. Jednoduchá, kulisová brána je v horní části chráněna „smolným nosem“. V okolí a na přístupové cestě se navíc vyskytovalo další dřevohlinité opevnění.
V okolí se nachází hrady Feinfeld, Wildberg.

 hrad Greillenstein

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Harmannsdorf