Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


LITSCHAU 
zachovalý strážní hrad v centrální části stejnojmenného města

Hradní sídlo v Litschau bylo založené na dálkové silnici do Čech hrabaty von Hirschberg a poprvé je listinně uváděno již r. 1215. V letech 1237 až 1297 je panství užíváno jako léno hrabat von Plain-Hardegg a později jako lenní majetek pány von Rosenberg z majetku rodu von Kuenring.
R. 1297 je hrad prodán zemskému knížeti vévodovi Albrechtu I. Po vymření hlavní větve tohoto rodu je panství dáno do zástavy nejdříve pánům von Klingenberg a po nich následuje udělení léna k tomuto majetku pánům von Puchheim, kteří zde hospodaří až do r. 1470. V tomto roce se mění majitel panství. Novým majitelem se stává Oldřich von Grafenegg, ale již dva roky poté musí hrad a příslušné zboží předat císaři Bedřichu III.
R. 1542 kupuje panství od císaře Ferdinanda I. baron von Kraig. Jeho potomci prodávají r. 1587 panství baronu Václavu von Moratschky na Noskau. Na počátku 30-ti leté války je panství krátkodobě v českých rukou (do r. 1620) a r. 1620 je Ondřeji von Moratschky majetek zabaven. Od této doby je hrad a panství předmětem častých změn majitelů. Tento stav se mění až r. 1763, kdy panství získává říšský hrabě Christian August von Seillern. V držení této rodiny Seillern-Aspang je hrad dodnes.

Hrad se nalézá přímo ve středu města západně od náměstí. Areál je orientován zápodovýchodním směrem, na ostrožně pravého břehu potoka Reißbach. Asi 500 m severozápadním směrem od hradu leží kopec zvaný „Hausberg", vysoký 591 m n. m. Toto jméno možná označuje polohu předchůdce dnešní stavby. Podobná domněnka o starším osídlení, bez udání polohy a bez přesnějšího datování, se váže i k sousednímu, výraznému návrší "Eulenberg", (620 m n. m.), 1,7 km jihozápadně od Litschau.
Místo středověkého hradu bylo zvoleno naproti osídlení města, jen na mírně zvýšené plošině vystupující z boku hory, a je ze severu a západu chráněno hlubokými příkopy.
Dnešní hradní komplex, na půdorysu nepravidelného obdélníku, má dodnes částečně zachovaný palác z první fáze výstavby. Částečně patrná struktura zdiva z lomového kamene v západní části pochází z 12.st. Ve druhé stavební fázi vznikl 6-ti patrový, válcový bergfrit ve východní části dispozice, postavený uvnitř obvodové hradby jádra. Vysoko položený vstup s výklenkem po padacím můstku dokumentuje původní výšku této stavby. Věž chránila východní přístup do hradního jádra. Struktura zdiva a použité detaily věže náleží ještě do pozdního 13.st., max. ranného 14.st. Pozdně gotický typ profilovaných krakorců horního poschodí podpíral vysunuté dřevěné patro nebo obíhající ochoz.
Poškození hradu v průběhu husitského vpádu kolem r.1431 podmínilo vybudování nového a zesílení starého opevnění datovaného k r.1463. V této době vzniklo jižní předhradí s vnější a vnitřní stavbou brány a části ještě dnes zachované zástavby v oblasti jádra i předhradí. Původní padací most vnější brány ustoupil novodobé masivní konstrukci.
V průběhu 16. st., především pak v 17. st. byla provedena další výstavba obytných křídel a přestavba starších budov příznačná pro tuto dobu. Také došlo k postavení vnějšího rozsáhlého, bastionového opevnění, dnes ještě patrného především stranou k městu. Toto silné opevnění zabránilo r. 1645 dobytí švédskými vojsky.
Po bezvýznamných barokních úpravách došlo v průběhu 18. a 19. st. k dočasnému úpadku. Teprve od r.1888 se započalo s obnovou neobývaných budov. Tyto opravy trvaly až do r. 1910. Tehdy  byly například sníženy zachovaná křídla budov nebo naopak vznikly novostavby, dodnes stále patrné.
V II. pol. 18. st. bylo založeno severně vedlejší hospodářské stavení, jenž bylo r.1793 přestavěno na "nový zámek", a nahradilo, po zániku hradu, jeho reprezentační funkci. Ještě dnes vyčnívá z východní fasády jádra dřívější kaple, jenž byla ve slohu pozdního 18.st. začleněna mezi ostatní stavby.
V okolí se nachází hrady v hlavně na České straně hranice

 hrad Lichtenfels

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Mahrersdorf