Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


MAHRERSDORF  
zcela vegetací zarostlá zřícenina menšího hradu

Páni von "Marichartsdorf" jsou listině dokládáni mezi lety 1276 až 1409. Později bylo zdejší zboží v rukou pánů von Dachsner a von Degenhart.
Začátkem r. 1480 byl hrad obléhán, ale zřejmě neúspěšně, protože byl dobyt a zničen až uherskými vojsky o několik let později. Od té doby byl neobýván a v rozvalinách. V tomto stavu byl předán do užívání klášteru v Altenburgu.

Poměrně rozsáhlý částečně již velmi zpustlý hrad se nachází severovýchodním směrem nedaleko stejnojmenné obce. Je situován na jedné boční ostrožně vrchu zvaného Malý Taffa, jehož západní, kamenité svahy příkře padají k místní řece.
Na severovýchodě se nacházelo předhradí zajištěné čtyřnásobnými valy a příkopy. Část těchto příkopů je dnes zničena, neboť se nachází na přilehlých soukromých pozemcích a je dnes již málo čitelná. Směrem k vrcholu Taffy se nalézá skalnatý pahorek, který kdysi tvořil centrum starého předhradí.
Původní pravidelný hrad na téměř čtvercovém půdorysu byl poměrně malý. Byl vystavěn kolem věžovité budovy, zřejmě bergfritu, který se nalézal v jižním nároží. Hranolová věž byla vystavěna z hrubě lámaného lomového kamene, které bylo složeno stylem "opus-spicatum". Toto dokládá, že jádro hradu bylo postaveno v I. pol. 13. st. V dnešní době již bohužel nelze prokázat, kde se nacházel původní palác.
Hrad prošel za svou historii několika stavebními fázemi, které byly seskupovány kolem malého jádra na jihozápadě, jihovýchodě a severozápadě. Uvnitř hradu také postupně vznikla čtyřkřídlá nádvorní zástavba, místy až 3. patra vysoká. Přes tvary a skladbu oken, portálů dveří a dalších detailů, lze usuzovat, že se zde stavělo v průběhu 14. st. Před jihovýchodní a jihozápadní obvodovou hradbou jádra byl současně vybudován parkán a předhradí, v jehož prostoru se nacházely další hospodářské a obytné budovy. Parkánový prostor byl přístupný masivní branou, ze které se zachovalo, i přes silné poškození, několik stavebních prvků, např. drážka branské mříže (hřebene), což je stavební prvek používaný hlavně ve 14. st.
V reakci na časté používání palných zbraní v 15. st. došlo k dalšímu stavebnímu vývoji. Byla vystavěno nové opevnění na jihozápadě, severozápadě a jihovýchodě – formou předhradí či širokého parkánu. Severozápadní část parkánu směřující do údolí byla zakončena dovnitř otevřenou válcovou baštou. V další fázi byl vystavěn ve střední části hradu bolverk, který byl zakončen bateriovou věží. Jihozápadní strana byla jištěna další bateriovou věží. Ta se dnes nachází na dvou soukromých pozemcích. V nedávné době byla přestavěna na víkendové sídlo. Její stavební průzkum z tohoto důvodu není možný.

Hrad byl zničen v r. 1480 a z toho lze usuzovat, že tyto „moderní“ prvky opevnění byly vystavěny až v II. pol. 15. st

V okolí se nachází hrady Feinfeld, Greillenstein a další v sousedním okresu  Wachau

 hrad Litschau

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Missingdorf