Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


ROSENBURG  
monumentální a významný hrad s velkým turnajovým dvorem (podobný  Schallaburgu)

celkový pohled na hrad - zdroj internet

další foto zde další foto hradu (klikni brána)další foto zde další foto hradu (klikni brána)

Páni von „Rosenberc" jsou zde mezi lety 1175 a 1290 prokazatelně jmenováni. V průběhu 14.st. byl lénem rodu von Stallegg; kolem r.1400 přechází hrad jako dědictví na pány von Winden, a r. 1475 jej koupí získává Kašpar von Rogendorf.
V r.1487 přechází do majetku rodiny Grabner; ti hrad s panstvím drží až do r.1604. V té době se stal centrem reformace v Dolním Rakousku.
K největšímu stavebnímu ruchu dochází koncem 16.st., následkem čehož musel být hrad následně pro přílišné zadlužení prodán Janu Jörgeru von Tollet. V r.1610 byl krátkodobě v majetku luteránských stavů, ale již r. 1611 přechází koupí do vlastnictví protireformatóra kardinála Františka von Dietrich­stein.
V r.1614 jej získal válečný dodavatel Vincent Muschinger, začal s renovací objektu a nechal vystavět „turnajový dvůr“. Po něm následuje Ignác von Wildenstein, pak r.1657 přechází zámek do majetku Jáchyma von Windhag, v jehož „Topographia Windhagiana" je několikrát zobrazen.
Koupí jej r.1678 získává hrabě von Sprinzenstein a dědičně pak r. 1681 přechází hrad spolu s panstvím do majetku rodiny hrabat Hoyos. Od té doby je v jejich vlastnictví.
Po přemístění panského sídla do města Horn, sloužil již zámek až do r.1810 jen jako správní centrum, později jako příbytek pro myslivce. Požáry v letech 1721 a 1751 vedly ke zpustnutí a k částečnému úpadku celého areálu.
K prvním rekonstrukčním pracím v duchu romantismu došlo mezi roky 1859 až 1889. Od té doby slouží „hrado-zámek“ převážně muzejním účelům.

Hrad se nalézá těsně vedle stejnojmenné obce nad ústím řeky Taffa, v meandru řeky Kamp. Hrad je zdaleka viditelný; leží v dominantní poloze na strmé skalní ostrožně ze severu chráněn Kampou. Dodnes je patrná jeho reprezentativní a obranyschopná funkce.
Silně členěný soubor staveb se rozprostírá, kromě jižního, izolovaného statku, na celkové ploše cca 200 x 100 m. Celý areál je orientován severojižním směrem a leží ve čtyřech úrovních.
Vnitřní nádvoří patří k nejstarším částem jádra (starý hrad) a nalézá se v severní části dispozice. Pořadí, ve kterém stavby vznikaly, jsou poté orientovány směrem k jihu (turnajový dvůr, areál zahrad). Archeologický průzkum odkryl části staveb, kterými lze datovat založení hradu do 12.st. Polygonální obvodová zástavba kolem vnitřního hradního nádvoří byla několikrát přestavěna. Výzkum provedený v r.1990, i přes četné nálezy, nedospěl k žádnému výsledku ohledně přesné doby vzniku.
Sklepní prostory přiléhající k vnitřním příkopům, dle struktury zdiva, pocházejí nejdříve ze 14.st. Vnější líce zdiva jsou až z přelomu 15. a 16.st. a byly přistavěny na spáru ke starším konstrukcím. Přitom je také jasně patrná, dřívější předsunutá věž brány, s původním padacím mostem a zachovanou vedlejší brankou. V základech věže brány je zdivo 13. st., které bylo koncem 15.st. přestavěno.
Také severní trakt obsahuje zbytky konstrukcí ze 13. a 14. st. mohutný bergfrit v jihozápadní části dispozice patří dle způsobu zdění do I. pol. 14.st. Mohutná novostavba ze 14.st. obsahuje základy staveb již ze 13.st.
Rozsáhlá pozdně středověká obvodová zástavba jádra hradu, pravděpodobně přestavěná mezi lety 1478 - 87 za Rogendorfů, obsahuje vedle viditelné renesanční architektury, také četné pozdně gotické prvky - výstupkový obloukový portál, jakož i dělení pater, síťovou žebrovou klenbu hradní kaple v severní části dispozice. V průběhu restauračních prací obdržela kaple koncem 19.st. svou historizující výmalbu a novogotickou výbavu.
Mezi lety 1593-97 nechala rodina Grabnerů (na erbovní desce na věži druhé brány), radikálně renesančně přestavět stávající areál jádra hradu. Vedle dobové přestavby s pravidelným rozmístěním oken, schodišti, štuky nebo kazetovými stropy, byly také z vnější strany přistavěny terasy v západní a severovýchodní části dispozice. Ve stejné době byl také jižní předsunutý příkop, prostor předhradí, několik bran a bastionové opevnění zahrnuto do jednotného konceptu. Také dřívější šíjový příkop byl zpřístupněn zřízením schodiště a pro tuto dobu příznačnou bylo vytvoření rozsáhlých zahrad.
V okolí se nachází hrady Horn, Gars a. Kamp a další v sousedním kraji Wachau

 hrad Rappottenstein

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Schauenstein