Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


SCHAUENSTEIN  
pěkná zřícenina hradu s pětihranným bergfritem

  půdorys hradu  další foto zde další foto - detaily (klikni brána)

Mezi r. 1175 - 80 je poprvé průkazně uváděn jakýsi „Poppo de Sowenstaine" v listinách Erchenberta, hraběte z Garsu. R. 1275 měl Hadmar II. von Sonnberg, blízký příbuzný rodu von Kuenring, ve vlastnictví hrad.
R. 1282 se zde objevuje a je uveden v dokumentech Ota von Schauenstein - Pongratz jako zakladatel rodové linie Schauensteinů - pánů von Sonnberg. V r. 1380  předává jako léno vévoda Albrecht III. bratrům Vincentu a Kraftu von Sonnberg panství Schauenstein. Od  počátku 15. st. jsou majiteli hradu páni von Rohr.
R. 1411 propůjčil vévoda Albrecht IV. druhou části hradu Matyášovi von Rohr. Páni von Rohr prodali v r. 1430 hrad Leopoldu von Krayg. Od r. 1446 je hrad ve vlastnictví Schada z Lengenfeldu, poté r. 1467 je již majetkem Oldřicha von Grafenegg. Neboť tento rod byl na straně maďarského krále Matyáše Korvína, propůjčil císař hrad rodu von Haidlberg, který jej v krátké době prodal pánům von Lappitz. Protože v této době se hrad nacházel stále ještě v rukách promaďarských pánů, nechal jej císař Bedřich III. konečně s velikými výdaji dobýt. Napříště zůstal hrad již v majetku zemského knížete a byl spravován administrativně.
Po opětném zabrání uherskou stranou musel císař hrad r. 1491 uvolnit. Po r. 1500 je hrad v majetku Jana z Lambergu, poté přechází na Rudolfa von Hohenfeld a nakonec r. 1553 jej vlastní Jakub Landsiedl. Oba poslední majitelé nechali provést na hradě velké stavební práce. Pravděpodobně velmi dobře udržovaný hrad přečkal až do doby třicetileté války, kdy jej v r. 1645 - 6 částečně zničila švédská vojska. Na Vischerově rytině je hrad k r. 1672 označen jako zřícenina.
V r. 1622 bylo panství předáno Jakubovi von Kueffstein, který jej sjednotil spolu s Greillensteinem. V držení rodu Kueffstein je hrad ještě dnes. V posledních letech byl založen spolek pro zachování trosek Schauensteinu, který se snaží památku zachovat a zajistit ji přístupnou pro návštěvníky.

Zřícenina hradu se nachází 1,2 km jihovýchodně od obce Krug, na vysokém vrchu, nad levým břehem řeky Kamp.
Přístup k hradu vede přes dva neobvykle hluboké a mohutné příkopy, které oddělují předhradí od jádra. Jádro hradu se skládá z mohutných členitých budov, které pocházejí z vrcholného středověku. Táhnou se podél protáhlé, mnohoúhelné několikrát zalomené, částečně oválné obvodové hradby o délce 55 a šířce 30 m. V severovýchodním nároží je umístěna v plášťové hradbě kulisová brána s možností flankování bočních kurtin.
V západní části jádra byl druhotně vystavěn pětihraný bergfrit s břitem směřujícím na západ. Dosahuje patřičných rozměrů - svědčí o tom délka strany 9,45 m a výška asi 30 m.
Uprostřed jihovýchodní části dispozice je dodnes zachován vrcholně středověký palác. Na starších konstrukčních základech je zřetelně vidět několik stavebních fází (zdvojení, překrývání zdí, různý stavební materiál).
Časové zařazení jednotlivých konstrukčních částí (plášťová hradba) do doby první zmínky o hradě kolem r. 1180 se jeví jako možné, podstatné části jádra však pocházejí až z I. pol. 13. st. Zvýšení zdí bergfritu bylo provedeno v II. pol. 13. st. V jižní paláci se nalézají v prvním nadzemním podlaží několikanásobně přestavěné zbytky věžové brány. Kaple se zachovaným vyzděným, půlkruhovým oltářním výklenek, podle tvaru a typu zdění pochází z doby kolem r. 1250 - 70.
Od 14. st. bylo celé hradní nádvoří, až do bezprostřední blízkosti věže zastavěno budovami podél hradby. Obytná budova na jižní straně se datuje do 14. st., stejně tak budova s dřívější kuchyní v západním nároží. Nakonec byla na jihozápadní straně přistavěna k paláci nová věžová brána a tím se změnil vstup do jádra. Části původních románských konstrukcí byly i s kaplí přestavěny. U severozápadní obvodové hradby se nalézá řada budov z 15. a 16. st., jedna z nich obsahuje roubenou místnost.
V okolí se nachází hrad Wegscheid, Greillenstein, Mahrersdorf a na sousedním kraji Wachau

 hrad Rosenburg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Starrein