Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


THERASBURG  
románský hrad romanticky stavebně upravený na pěkném a tichém místě

O době založení hradu se dodnes vedou spory, ale je možné jej přibližně datovat k r. 1172. Toto datum pochází z jednoho nápisu, který byl objeven při restauračních pracech prováděných v r. 1893.
Původně byl dáván v léno hrabaty von (Plain) Hardegg a patřil mezi opevnění chránící jižní hranice jejich hrabství. První písemná zmínka spojená se jménem „Ortlieb Zvendel von Teraczpurch", příslušníka družiny rodu Hardegg, pochází z r. 1327. V r. 1392 odkázal purkrabí von Hardegg pevnost vévodovi Albrechtovi Rakouskému.
R. 1473 byl hrad dobyt loupežným rytířem jménem Kratzer, ten se zde usadil a využíval ho jako opěrného bodu pro své další loupežné výpravy, které spolu s dalším lapkou „pánem von Hofkirchen“ v okolí páchal.
Císař Maxmilián I. prodává hrabství i s hradem r. 1495 H. Prueschenkovi – svobodnému pánu von Stettenberg. V r. 1523 nechal císař Ferdinand I. hrad obsadit vojskem. Dále se r. 1574 dostává do vlastnictví rytíře von Raming.
Po něm následuje za sebou časté střídání majitelů. Mezi lety 1570 až 78 proběhla rozsáhlá přestavba již nevyhovujícího středověkého sídla. Za 30leté války byl obležen a částečně zničen (1645) švédskými vojenskými oddíly generála Torstensona. Od pol. 17. st. hrad již nebyl dále obýván.
Od r. 1674 až dodnes se nachází v majetku šlechtického rodu Attems – Gilleis. V r. 1842, když byl majetkem hraběte von Attems případně r. 1893, následovala přestavba v duchu historického romantismu a části budov jsou novostavbami. Současným majitelem je Dr. Manfred Attems.

"Hradozámek" se nalézá 2 km jihozápadně od obce Theras, v meandru nad údolím, na levém břehu stejnojmenného potoka. Ten ze tří stran obtéká hradní areál, takže přístup je možný pouze od jihovýchodu. Směrem k potoku je hrad přirozeně chráněn strmými skálami a na straně přístupu je ve skále vylámán hluboký, široký, obloukovitý, dodnes patrný šíjový příkop, který uzavírá celou dispozici.
V severní části areálu vzniklo nejstarší jádro hradu, sestávající z několika budov obklopujících nevelké nádvoří. Jedná se o obvodovou zástavbu, kdy k vnitřnímu líci nepravidelné, polygonální obvodové hradby byla přistavěna jednotlivá křídla budov přizděná na spáru. Dvoupodlažní komplex si dodnes zachoval svůj „romantický“ vzhled, který vznikl u příležitosti opravy v r. 1842 a další přestavbou následující r. 1893.
Stavební výzkum provedený r. 1974 zjistil, že základy budov jádra jsou původní a pocházejí z ranného středověku (i přes svou nešťastnou růžovou omítku). Dispozice jádra je orientována západovýchodním směrem o délce 52 m a šíři 27 m. Proti šíjovému příkopu tvoří obvodová hradba klín, do něhož byl vestavěn poměrně velký hranolový bergfrit, obdélného půdorysu o délce stran cca 10,5 x 11,5 m. Tloušťka zdiva v dolním podlaží dosahuje šíře až 2,5 m a jeho severozápadní stěna obsahuje schodiště v síle zdi. Dnes jeho výška je zredukována na pouhých 13,5 m.
Obvodová hradba jádra dosahuje značné tloušťky, až 2,2 m. Původně zalomení jejích zdí v jihozápadním nároží umožňovalo flankování brány, která zde kdysi stála. V západní části dispozice se patrně nalézal také nejstarší palác, přistavěný k obvodové zdi. Vstup do něj byl u příležitosti oprav v 19. st. zastavěn.
Také patra dalších staveb kolem nádvoří, pocházející jistě již z přelomu 16. a 17. st., byla v nedávné době (opět) postavená. Jižně od hradního jádra bylo na nižší terase zřízeno předhradí, které současně tvořilo z jihovýchodní a severovýchodní strany parkán kolem jádra. Zatímco většina areálu předhradí je dnes bez zástavby, v jihovýchodním nároží stojí čtyř podlažní, věžová stavba s valbovou střechou, jejíž síla zdiva v suterénu dosahuje tloušťky až 1,9 m. K šíjovému příkopu obrácená východní strana předhradí je chráněna hlubokým, ve skále založeným, polygonálním, několikrát lomeným průběhem příkopu.
Mohutné klínové, lomové zdivo, z kterého jsou budovy vystavěny, lze časově zařadit do začátku 15. st. Uprostřed přístupu jsou zachovány základy předsunutá budovy brány (věže), která přestože byla odstraněna, ještě dnes lze rozeznat hlavní portál a vedlejší vstup pro pěší. Její zaslepené niky jsou památkou na padací most, konstrukční detaily pocházejí z přelomu 14. a 15. st. Dnes lze příkopy překonat po kamenném mostě s oblouky stojícího na dvou pilířích. V 19. st. byl před předhradím z jihovýchodní strany vystavěn rozsáhlý statek.
Nejstarší pohled na hrad pochází z r. 1672 na Vischerově rytině, která ještě ukazuje původní hradní dispozici s předchůdcem dnešního statku a původním dřevěným mostem, stojícího nad šíjovým příkopem.
V okolí se nachází hrady Starrein, Walkenstein, Missingdorf

 hrad Schwarzenöd

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Waldreichs