Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


SCHWARZENÖD (Schwarzenedder, Schwarzenegg) 
zřícenina hradu v rakouských poměrech zcela atypického tvaru a záhadného původu !!!

K tomuto hradu se v literatuře nezachovalo mnoho zpráv. Souběžně se vsí Schmerbach byl zničen již v raném středověku i Pongratz / Seebach asi kolem r.1230. Název "Schwarzenoda" pochází z pojmenování v lidovém nářečí a pravděpodobně se vztahuje k místu Schmerbach-Schwarzenberg. Možná se jednalo o místní hradní sídlo, původně ještě nešlechtického rodu.

Zřícenina leží 1,7 km jihovýchodně od obce Schmerbach na úzké skalní ostrožně mezi  řekou Kamp a zde vtékajícím potokem Schmerbach.
Hrad je protáhlého pravoúhlého půdorysu – pravidelný jako kastel, jenž se od severozápadu k jihovýchodu směrem do údolí prodlužuje. Na severozápadní straně, kudy vedl původně vstup do hradu, byly k ochraně vyhloubeny dva příkopy, mezi nimi leží 30 m dlouhé předhradí. Teprve za druhým příkopem následuje vlastní zděná stavba o rozměrech cca 82 m na délku a 15 – 17 m na šířku. Celková délka od prvního příkopu je kolem 120 m.
Pravidelná obvodová hradba se táhne po obou delších stranách bez ohledu na terén. Naproti jihovýchodní straně částečně zasahuje jako substrukce daleko do strmého svahu.
Původní hradní areál byl rozdělen druhotně zřízenými příčnými zdmi na čtyři části. Přímo za druhým šíjovým příkopem, na malém skalním pahorku, stála dřívější věž k zajištění brány. V prostoru první a druhé sekce se zachovaly stopy v terénu po starších úpravách.
Z interiéru třetí části je zachována zástavba obsahující dvě špalety (části okna) pro osvětlení interiéru a nerovnosti v půdě dokládají stopy zástavby v severozápadním nároží.
Až ve třetí příčné zdi se zachovala dvou patrová brána s portálem - půlkruhovým obloukem, středově obloženým - zprostředkovávajíc přístup k nejvnitřnější čtvrté sekci. Zde se nalézají stopy po jednoduché zástavbě (obytná budova) na severovýchodní straně.
Na jihovýchodní straně areálu, kde skalní návrší nepřetržitě, stupňovitě klesá, se nacházejí dva další příkopy. Použitý typ zdění - lomové zdivo z velikých bloků, neopracované klínové a ploché kameny, částečně vyrovnané, místy je použito "opus spicatum". Výše uvedený použitý typ zdění lze přesně datovat do období 12. st., přesněji do I. pol. st. následujícího. Od této struktury se liší zřetelně již zmiňovaná třetí příčná zeď, jejíž výstavba byla v pozdější době než obvodová hradba a lze ji datovat do pol. 13. st.
Hradní areál vzhledem ke svému půdorysnému vývoji a vnitřnímu členění nemá v rakouské oblasti  přirovnání. Dle současného typologického dělení se jedná o tzv. "úsekový hrad", pro údolí středního Kampu se tento typ jeví i přes svou polohu dosti problematicky.
V okolí se nachází hrady Dobra, Waldreichs, Wegscheid a další v sousedním kraji Wachau

 hrad Stockern

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Therasburg