Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


CUDREFIN  
zbytek městského opěvnění
lokace :   46°57'18.77"/  7° 1'10.09"

znak okresu Cudrefin

znak obce Cudrefin

  

Cudrefin je malou obcí, která pochází z doby vlády savojských vévodů ve 13. stol.
Oblast v okolí Cudrefin byla osídlena již delší dobu před r. 1000, později se stala majetkem biskupů ze Sionu (Wallis). V r. 1246 ji prodal biskup Jindřich z Raronu savojskému hraběti Petrovi II., který byl pro svou náročnost a ziskuchtivost nazýván „Malým Karlem Velikým“. Ten se poté snažil rozšířit svou moc a vliv v celém regionu Waadt.
R. 1285 patřilo území Cudrefin částečně k vlastnictví baronů z Waadt, později se stává součástí rozsáhlého panství Grandson, aby se pak opět vrátilo do rukou savojských vévodů. Tyto několikeré změny majitelů většinou nepřinesly moc klidu a pohody celému panství, spíš to byly léta nepokojů.
Přesné datum výstavby zdejšího panského sídla není bohužel známé. Přesto lze nalézt v knize o zámeckých památkách kantonu Waadt od A. Moliny, že v r. 1311 Ludvík II., baron oblasti Waadt, za určitých předem sjednaných podmínek, převedl objekt do vlastnictví Petra z Grandsonu. Ten byl pánem z Belmontu, patřily mu hrady Grandcour a Bellerive, jenž byly teprve v nedávné době předtím nově vybudovány. Podle této zprávy v zachované listině lze datovat výstavbu zdejšího panského opevněného sídla do druhé pol. 13. stol., nebo až k jeho konci.

Z původní obranné zdi, jenž ohrazovala celou ves, zůstala do dnešní doby stát pouze jediná hranolová věž, která byla přeměněna na věž kostelní. Jednoduchá obdélná loď zdejšího kostela na ní totiž přímo navazuje.
Nevelká hranolová věž čtvercového půdorysu se nachází hned vedle silnice, dodnes dosahuje výšky 3 pater, je zakončena strmou valbovou střechou. Dolní část slouží též jako průjezd původní středověké brány.
Nejblíže město Avenches

 tvrz Combremont le Grand 

zpět na mapu Broye-Vully

tvrz Curtilles