Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


CURTILLES  
zachovalá přestavěná tvrz
lokace :    46°41'53.32" /  6°50'53.59"

      

Na svorníku u vstupu do schodišťové věže je vyryto datum 1589....to je rok, kdy zemřel František z Villarzel. Ve své poslední vůli pověřil svou manželku, aby pokračovala s dostavbou sídla. Nejstarší výzdoba, která se ve vnitřních prostorách dodnes zachovala, nese datum 1586. Proto s největší pravděpodobností lze říct, že hrubá stavba tvrze byla dokončena nejpozději v r. 1584. Na základě těchto okolností a hmotové analýzy budov se předpokládá, že František z Villarzel nechal hlavní budovu téměř úplně vybudovat od základů.
Jižní, západní a severní strana dispozice jsou sjednocené, přesto na východní straně areálu byla sekundárně využita starší zeď, která dříve pravděpodobně sloužila jako západní průčelí sousedního domu. Jednalo se o budovu v tzv. "Venkovském" stylu, která stála ve východní části, v místě dnešní chalupy. František z Villarzel nechal tuto chalupu rovněž znovu vybudovat, přičemž byla zedníky spojena se schodišťovou věží.
Uvnitř tvrze dal provést důležitou výzdobu malbou zv. Chiaroscuro, s listovím a nepravou architekturou v šedivých odstínech na šedém podkladu, nepochybně se jedná o dílo Ondřeje Stosse, který tehdy pracoval na sousedním hradě v Lucens.
Zuzana z Graffenriedu ponechala správu svých statků svému manželovi až do r. 1607. Jeden z jejích synů Jan se oženil v r. 1601 s Jitkou z Jeffrey. Je možné, že se novomanželé usadili tehdy již v dostavěné tvrzi v Curtilles. Skutečně je jasné, že si Jan z Villarzel objednal znova (v pořadí tedy druhou) výmalbu interiérů, neboť tenkrát bylo vyzdobeno velké množství pokojů. Hlavně erby rodu Villarzel a Jeffrey jsou dodnes k vidění nade dveřmi velkého sálu situovaného v 1. patře. Tím se nepochybně odvolával na svého nevlastního bratra Clauda. Stejný umělec provedl výzdobu téměř stejného druhu v domě v Rue, který byl majetkem Františka z Maillardoz a jeho manželky Kateřiny (dcera Františka z Villarzel a jeho první ženy Barbille z Erlachu).
Když Jan r. 1630 zemřel, přešel majetek na jeho syna Jakuba Františka, po něm dědí panství v r. 1668 jeho dcera.
Po r. 1630 se zdá, že se majetkové poměry rodiny výrazně zhoršily. Od tohoto období až do doby celkové restaurace, která proběhla mezi lety 2003 až 2005, neprodělala tvrz v Curtilles žádné výrazné přestavby, které by změnily její podobu. Pouze došlo v průběhu staletí k drobným úpravám, které sloužily jen ke zlepšení obývání svých majitelů a byly jen sekundárního významu.
Novým správcem fojtství se stal v r. 1736 Siméon Briod z Lucens, panství s celou oblastí bylo tehdy prodáno tomuto notáři. V r. 1819 patřilo panství Janovi Rudolfovi Briod z Lucens. Komplex budov tvrze zůstal v rukou dědiců rodu Briod, potom až do r. 2002 byl vlastnictvím rodiny Déglon. Současnými majiteli, kteří získali zdejší tvrz koupí, jsou Anna Františka a Petr z Graffenriedu.

V pol. 19. stol. byly provedeny v přízemí vyztužovací práce „venkovského“ typu zvlášť na severní straně, která byla tehdy ještě používaná a sloužila jako přístupový prostor. Do místnosti se vstupovalo zaoblenými dveřmi, které se nacházely v západním průčelí. Majitelé tam nechali zřídit jedno klenuté sklepení, zatímco podlaha ve východní polovině byla snížena a vytvořeny dva pokoje v západní polovině, současně byla proražena tři nová pravoúhlá okna v západním průčelí.
Nakonec byly na začátku 20. stol. provedeny na západní straně některé práce s pomocí cementu, zejména změna přístupu mimo kuchyň v I. poschodí a různé dodatečné konstrukce, jako můstek ke stodole kolem r. 1910. Dvě horní poschodí byla využívána jako panský byt, ještě dnes jsou ve druhém patře v průčelí patrné okenní otvory s kamennými ostěními.
Nižší a velmi jednoduché přízemí bylo od začátku určeno pro bydlení správce. Vstupní portál do schodišťové věže je datován k r. 1589, je proveden z pěkného kamene s erbem Aymona z Montfalconu, biskupa v Lausanne v letech 1491 až 1517. Toto kamenné ostění dveří bylo vsazeno až později a dokazuje tak nepochybně, že starý biskupský hrad vybudovaný pravděpodobně již ve 13. stol. na nedalekém návrší zvaném Hügelchen, (stál v místě za tvrzí). Velké množství materiálu ze staré dispozice hradu bylo pak v 16. stol. odvezeno a sloužilo ke zvětšení hradu v Lucens.
Pozoruhodná čtverhranná schodišťová věž s klenutými podestami byla moderním prvkem pro toto období. Tři překrývající se dveře původně vedly na dřevěnou galerii, která postupem doby zanikla, a kdysi sloužila jako přístup k latrínám. Galerie byla v době rekonstrukce mezi roky 2003 až 2005 znovu zřízena.
V prvním poschodí vede prostor ke kuchyni v centrální poloze (komín pochází ze 16. stol.), ke dvěma pokojům nalevo (trámy jsou také ze 16.st.), skříně jsou mladšího data výroby - ze stol. 18., až ke starému výstavnímu pokoji napravo (výmalbu lze datovat kolem r. 1600, strop náleží k francouzskému stylu malby, velký krbový komín chybí, podlaha je z pálené dlažby z r. 1678). Tento pokoj byl o jednu čtvrtinu zmenšen díky posunutí původní prkenné stěny, ve prospěch jiné, která sloužila jako sýpka.
Druhé patro, které zůstalo více než dvě století neobydlené, slouží dnes jako skladiště, sýpka a sušárna tabáku. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho autentičnost, obzvlášť jeho mimořádný malovaný dekor, který je možné datovat k r. 1600, jenž zdobí centrální místnost a dva pokoje nalevo. Ještě dnes jsou částečně patrné čtyři architektonické šedé motivy na šedém podkladu, malované olejem jako "trompa". Pravděpodobně byly namalovány přinejmenším ve dvou etapách, dobře viditelné jsou na hrázděné stěně v centrální místnosti. Pokoji napravo nebyla věnována taková pozornost a tak je vyzdoben jen jednoduchým dekorem připomínající nepravý kámen kolem obou okenních ostění s křížením.

V okolí hrad Lucens

 branská věž v Cudrefin 

zpět na mapu Broye-Vully

hrad Lucens