Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - HRADY

HRÁDEK - ODRANEC 
zaniklý hrad
4 km jižně od Zruče nad Sázavou
 
Hrádek Odranec stával na vysokém ostrohu nad pravým břehem Želivky.
 
Místo náleželo na počátku 14. století k sousednímu statku Borovsko, jehož majitelem byl Procek z Volfemberka. Zakladatelem hradu byl asi další Procek (jeden z jeho synů), uváděný v l. 1369-1372 jako patron kostela sv. Filipa, který stál na rovině severně od hradu společně s dvorem.
 
Na severní straně, kde ostroh splýval s okolím, byl vybudován 10 m široký příkop. Na východní a západní straně chránil hrad nižší val, který uzavíral mělký příkop navazující na západě a východě na hlavní příkop severní. Vlastní hrad měl obdélníkový půdorys a zaujímal nevelkou plochu. V jeho jižní části stálo věžovité obydlí a na severní straně byly hradby se vstupní branou. Na východní a západní straně uzavíraly hradby nevelké nádvoří před věžovým palácem. K hradbám snad byly přistavěny dřevěné budovy s hospodářským příslušenstvím.
 
V 70. letech 14. století byl spoluvlastníkem hradu Prockův synovec Procek mladší z Volfemberka. Na přelomu 14. a 15. století hrad náležel synovi Procka staršího Erhardovi z Volfemberka. V roce 1407 je hrad poprvé nazýván Hrádek nebo Odranec.Toto jméno pravděpodobně charakterizovalo skromnost jeho vzhledu. Erhardovi synové Zdeněk a Markvart, kteří vlastnili hrad v době předhusitské a husitské, používali již jen přídomku z Odrance. Zdeněk z Odrance zemřel v r. 1457 bez mužských potomků a hrad s dvěma vesnicemi připadl jako odúmrť králi Ladislavovi. V r. 1458 získal toto zboží od Jiřího z Poděbrad Václav z Kocourova a Kamenice, kterého brzy vystřídal Prokop ze Zhoře. Prokop zemřel v roce 1461 a Odranec, tehdy opět označený jako Hrádek, připadl znovu jako odúmrť králi Jiřímu. Po delších sporech jej získal Prokop Karlík z Chřenovic a Jan, syn zmíněného Prokopa ze Zhoře.V r. 1474 se připomíná Jan z Říčan a na Hrádku, asi majitel Hrádku Odrance. Po tomto roce se Hrádek blíže neznámým způsobem stal majetkem Trčků z Lípy. Za Trčků ztratil význam a zpustl. Jako jejich majetek se hrad připomíná poprvé v r.1533, kdy při dělení rodového majetku připadl Zdeňkovi Trčkovi z Lípy jako součást vlašimského panství. Tehdy se nazývá pustý hrad „Hradecko". Za dalších majitelů již nebyl obnoven.
 
Z hradu, jehož místo bylo později zalesněno, se až do r. 1971 zachovaly zbytky základových zdí, severní příkop a skromné zbytky valů. Později byly zříceniny zatopeny vodami Želivské přehrady.
 
V okolí hrad  ve Zruči nad Sázavou, nebo zámky Soutice, Horka, Kounice nebo Vlastějovice

hrad Chlum

zpět na okres K. Hora

hrad Pirkenštejn