Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

MNICHOVO HRADIŠTĚ 

12 km severozápadním směrem od Ml. Boleslavi město vytvořené jako tržní osada na levém břehu řeky Jizery

znak města Mnichovo Hradiště

   znak města

erb Budovců z Budova

    Budovcové z Budova

socha Václava Budovce z Budova

   Václav Budovec z Budova

letecký pohled na zámek - zdroj internet pohled od města vnitřní prostor od zahrady

Mnichovo Hradiště - latinsky Hradist, Gradist, německy Münchengrätz
místech dnešního Hradiště byl založen klášter cisterciáků Markvartici, z důvodů kolonizace a ovládnutí zdejšího  území v polovině 12. st. Cisterciáci tu vládli přes 200 let a jejich působení v kraji ukončily až husitské bouře.
V dubnu 1420 byl klášter dobyt a vypálen. Svého bývalého významu již nikdy nedosáhl a ani nebyl plně obnoven. Klášterní majetek pak byl  „rozebrán“ okolními sousedy a to co zbylo, bylo zastaveno císařem Zikmundem svým přívržencům.

V době husitských válek zabral Mnichovohradištské panství sirotčí hejtman Jan Čapek ze Sán, kterému vlastnictví, takto získaného majetku, oficiálně potvrdil v r. 1436 již zmiňovaný Zikmund. Po Janu Čapkovi se zde vystřídalo ještě několik majitelů. Za Mikuláše Berky z Dubé, stoupence Jiřího z Poděbrad, došlo však v květnu 1468 ke vpádu Lužičanů, kteří město i s přilehlým okolím vydrancovali a vypálili. Od synů Mikuláše Berky získalo Hradiště Staré Město Pražské.

Někdy koncem 15. st., nebo možná již za Berků, zde byla postavena nevelká tvrz. Stávala na ostrohu nad údolím Jizery v sousedství farního kostela se hřbitovem.

Od Pražanů získal Hradišťské panství král Ladislav II. a ten je vyměnil s Janem a Bernardem z Valdštejna za Hradišťko u Chlumce. Od Valdštejnů se zdejší zboží dostalo prodejem k Janovy Svojanovskému z Boskovic. Ten však kvůli dluhům byl nucen části panství prodávat svým věřitelům, přitom vznikaly časté spory a to vedlo až k zásahu krále Ferdinanda I., který problémy vyřešil vyplacením Janových věřitelů a o několik let později prodáním celého Janovi z Vartenberka.

Za účast na protihabsburském povstání byl majetek Adamovy z Vartenberka (syn Jana z Vartenberka ) zkonfiskován a ponechány mu byly pouze majetky související z Hradištěm a Zvířeticemi. Adam se snažil získat zpět část svých severnějších majetků (jako Hrubý Rohozec nebo Skály) a proto přenechal Hradištské panství královské komoře, aby se uvolnil z uvalených trestů a mohl manipulovat alespoň se sousedními Zvířeticemi. Tak se stalo, že o Hradiště se rozdělila bohatá měšťanská rodina z Kouřimy a zbohatlý advokát.

Vdova po příslušníku měšťanské rodiny, Jindřichu Žibřidovi z Velechova, Krescencie, se dostala do sporů se zbytkem této rodiny, a ty byly ukončeny až po dlouhých sporech svatbou z Kryštofem Budovcem z Budova. Ten odkázal svůj majetek synovci Václavu Budovcovi z Budova, který vlastnil již mino jiné i sousední hrad Zásadku. Nový majitel měl větší nároky na bydlení, takže malá tvrz mu nemohla stačit a proto si na jejím místě nechal kolem r. 1606 vystavět nový zámek.

Václav Budovec byl velmi vzdělaný člověk zcestovalý a s velkým politickým rozhledem. V Čechách hrál významnou úlohu v české předbělohorské společnosti. Často se stýkal s protihabsburskými politiky, zejména s Karlem ze Žerotína a Petrem Vokem z Rožmberka. Svojí životní dráhu však ukončil na Staroměstském náměstí jako sedmdesátiletý stařec 21. června r. 1621. Rodina Václava Budovce se potom uchýlila do exilu do polského Lešna. Veškerý majetek byl rodině konfiskován. Další osudy rodiny Budovců jsou vesměs tragické. Poslední příslušník zemřel jako kněz a cisterciácký mnich.

Konfiskované majetky Václava Budovce koupil, rok po jeho popravě, císařský plukovník Albrecht z Valdštejna a po jeho zavraždění v Chebu (1624) tvořily statky na mnichovohradišťsku majetkovou základnu rodu Valdštějnů až do roku 1925.

V r. 1657 zámek v Mnichově Hradišti vyhořel. Podle popisu z pozdějších let to byl patrový objekt s 28 místnostmi. Přízemí sloužilo k hospodářským účelům, jako kanceláře úředníků nebo byty služebnictva. V patře pak byly obytné prostory majitele, společenské místnosti a hostinské pokoje.

K barokní představě a rozšíření došlo až za Valdštejnů, pod vedením italského stavitele Marka Antonia Canevalliho.Vzhledem k tomu, že křídla renesančního zámku svírala ostrý úhel, byl stavitel nucen k vyrovnání rozdílů postavit východní křídlo v kosém úhlu. To vše způsobuje jistou nepravidelnost, které se nebylo možné vyhnout (viz foto). Dále byla úplně zbořena věž, která snad pocházela ještě z původní tvrze. Naopak byla přistavěna nová věž v prostředku hlavního traktu. Celá budova zachovává blokový ráz. Z plochy fasády vystupují pouze kamenná ostění a patrové římsy.

V 19. století bylo v jižním nároží zámku, v největší místnosti, zřízeno empírové divadlo. Jeho jeviště je dodnes zachováno. V r. 1724 byl zámek opět zničen rozsáhlým požárem, avšak škody byly ihned odstraněny. Celé 18. st. zde byly prováděny neustále stavební úpravy. K velkým úpravám došlo ještě koncem 19. století.

V zámku je dnes umístěna rozsáhlá knihovna, rozšířená o knihovnu z duchcovského zámku. Sbírka obsahuje mimo jiné i jedinečnou sbírku panfletické literatury z období třicetileté války. Z dalších je třeba se zmínit o bohatých sbírkách porcelánu a keramiky z Míšně, Vídně, Itálie, Anglie, Číny a Japonska nebo kolekce vzácné antické keramiky.

Nedílnou součástí zámeckého areálu tvoří i budovy bývalého kapucínského kláštera, nebo kostela Tří králů a kaple sv. Anny. Do kaple sv. Anny byly v r. 1794 převezeny pozůstatky Albrechta z Valdštejna z kartuziánského kláštera Valdic, který byl císařem Josefem II. zrušen. Náhrobek z červeného mramoru s bronzovým reliéfem vévody, od sochaře Kolaczska, byl postaven v r. 1934, jako připomínka třísetletého výročí  Valdštejnovy smrti.

Za komunistů zde byla paradoxně otevřena pamětní síň "národního hrdiny" Jana Švermy, rodáka z Mnichova Hradiště.
Z Mnichova Hradiště pochází... V současnosti žije v Hradišti cca 8500 obyvatel.
Více na www.mnhradiste.cz , www.webtvor.com/mh/mh-home.htm , www.pruvodce.com/mnichovohradiste/ - info o dopravě a parkování.
V okolí se nachází skalní hrady v Českém ráji, jako Drábské světničky, nebo Klamorna a Valečov, jižním směrem Zvířetice a ML. Boleslav, severně pak již jmenovaný hrad Zásadka.

tvrz Košátky 

zpět na okres - Ml.Boleslav

tvrz Obrubce