Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


NOSSEN   
.....klášter, soud, vězení a nyní muzeum

K r. 1185 se vztahuje první písemná zmínka o majiteli hradu, rytíři von Nuzzin. V r. 1315 kupuje míšeňský biskup Withego II. hrad s celým panstvím a předává ho do správy vlivného kláštera Altzella.
Hrad byl kromě jiného využíván až do doby reformace jak sídlo opatství. Hned vedle děkanátu se nachází jedna z nejstarších budov celé dispozice tzv. „Frohnveste“ (oranžová barva), pocházející ještě z doby majetku hradu ke klášteru Altzella. Ta je do 19. st. uváděna v listinách jako mnišská budova. Dřevořez pocházející z arkýře hradu, dnes vystavěný v knihovně kláštera, nechal provést opat Martin von Lochau při přestavbě mezi lety 1512 až 1513.
Následkem reformace r. 1555 přechází majetek kláštera Altzella do vlastnictví kurfiřtů. Državy sekularizovaného kláštera tvořily základ pro správní úřad Nossen, jehož sídlem se stal právě zdejší hrad. Mezi lety 1554 až 1557 nechal vystavět saský kurfiřt August, z vylámaného materiálu kláštera Altzella, západní křídlo - tzv.„Sálovou budovu“ na místě staré hradní věže. Ta sloužila jako občasné ubytování při lovu a na cestách. Přístup do velkého sálu byl veden po točitém renesančním schodišti. V prvním poschodí obsahovala tzv. „Sál obrů“ a vedlejší obytné pokoje. Obývací pokoje kurfiřtů se nacházely v severní a jižní věži vedle sálu.
Pro rozšiřující se potřeby úřadu byla mezi lety 1628 až 1630, kurfiřtským stavitelem Ezechielem Eckhartem, vystavěna v jižní části dispozice hlavní budova. Jejím předchůdcem byla tzv. „Stará, dlouhá stáj“, která je písemně uváděna k r. 1575. Tato tzv. „Nová budova“ sloužila k ubytování kurfiřtských ministrů a sluhů při jejich zdejší návštěvě.
Koncem 30-ti leté války, v r. 1646, byl požárem zničen dřevěný padací most a na jeho místě zbudován nový. V r. 1677 došlo ke stržení již nevyhovujícího tzv. „Starého zámku“, který rozděloval hradní nádvoří na dvě části – přední a zadní dvůr. Poté následovala výstavba „kuchyňského křídla“ v těsném sousedství sálové budovy, při níž bylo použito materiálu ze starších konstrukcí. Přibližně od r. 1680 byl ubytován v „Nové budově“ výběrčí daní a později vyšší úředník správy.
R. 1682 byla vystavěna nová branská věž. Ke zřízení nového příjezdu po kamenném mostě se čtyřmi oblouky (z lomového kamene) došlo v r. 1714. Dodnes je beze změny zachován.
Zámek r. 1775 již nevyhovoval reprezentaci a přestal sloužil kurfiřtům jako místo odpočinku po lovech. Západní křídlo se v r.1787 stalo pobočkou věznice Zwickau. Ale již r.1857 došlo opět ke stavebním změnám západního křídla, které se změnilo pro potřeby a užívání obvodního soudu. Dále pak sloužil celý zámek již jen jako sídlo úřadů. V zámku se nacházel sociální úřad (důchody), justice a správa věznic. V r. 1877 byl zrušen justiční úřad a jeho pravomoce přeneseny na obvodní soud.
Od r. 1905 sloužila hlavní „Nová budova“ jako ústav pro slabomyslné dívky – jen po dobu 5 let. Finanční úřad jako poslední opustil budovy v r. 1934 a tak došlo k přestavbě budov na obytné účely. Mezi lety 1947 až 1996 sloužilo přízemí západního křídla jako katolická kaple. V r. 1952 byl přenesen správní úřad do Míšně. Mezi lety 1954 až 1985 bylo využíváno I. patro západního křídla pro potřeby městského muzea.
R. 1981 bylo započato se sanací celého zámku. V prostorách muzea byly odkryty na stěnách původní malby a částečně restaurovány. Jižní křídlo a děkanát se staly v r.1982 majetkem země Sasko. Ostatní části zámku zůstaly zatím ve vlastnictví a správě města Nossen. R. 1994 převzal celou památku do vlastnictví svobodný stát Sasko a společně s klášterem Altzella patří mezi chráněné saské památky. Následně došlo r.1996 ke znovuotevření výstavních prostor na zámku po předchozích restauračních pracích. Ve sklepě pod „Frohnveste“ je umístěna výstava středověkých mučících nástrojů, které se zde na hradě používali.
V okolí se nachází hrady v kraji Chemnitz (Kamenice)

 hrad Lauenstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Alt Raten