Polsko

Kraj  Dolní Slezsko - HRADY


CZARNY  BOR  něm. Schwarzwaldau 
Zřícenina malého blatného hradu a budova renesančního zámečku

   

Zřícenina malého hradu na pahorku nad mokřinami v nivě potoka Lesk (Lässig), severozápadně od podhradní osady, asi 8 km východně od Kamiennej Góry. Doposud nebyl blíže archeologicky zkoumán, jeho stavební podobou se v 90. letech zabýval A. Boguszewicz.
Hrad byl postaven v první polovině 14. st., velmi pravděpodobně z iniciativy svídnicko-javorského knížete Bolka II. Poprvé je připomínán r. 1335. Ještě před r. 1374 hrad přešel ze zeměpanské držby do rukou nižší šlechty. Ke zničení hradu došlo r. 1466 po vojenské akci Jiřího z Poděbrad. Poté již nebyl obnoven a r. 1509 je označován jako ruina.

Návrší obklopují dva příkopy a mezilehlý val, na čtvercově ploše o straně 23 m se nachází vlastní objekt hradu. Z obvodové hradby se dochovaly nevysoké relikty, nad nimiž se tyčí torzo kamenného válcového bergfritu dochované do výše 12 metrů. Stál v jihovýchodním nároží ohrazení.
Nedaleko ruin si postavil kolem r. 1600 tehdejší majitel panství Georg Czettritz jednopatrový renesanční zámeček, později (1775 až 1784) barokně upravený a v 19. st. dále modernizovaný. Zámek slouží jako protialkoholní léčebna. V dnešní podobě je to raně klasicistní dvoupodlažní stavba na vysokém soklu na pravoúhlém půdorysu s dvojitým středním rizalitem v hlavním průčelí na jihozápadě a mělkým rizalitem v zahradním průčelí na severovýchodě pod pravoúhlou verandou. Nad rizalitem v hlavním průčelí se zvedá dekorativní atika s erbovní výzdobou a vázami.
V okolí nejblíže hrady Radosno a Rogowiec

 hrad Czarne

zpět na mapu kraje Dolní Slezsko

hrad Czocha