Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


KRUMAU  
udržovaný původně románský hrad

 

I přesto, že původní zdroje již k r. 1147 uvádějí vévodu Jindřicha II. Jasomirgotta jako vlastníka hradu Krumau, zjistilo se expertízou, že se jedná o historické padělky a první zjištěné zprávy o hradu a jeho majitelích pocházejí až z let 1168 a 1171, když "Prunricus de Crumbenow" a jeho syn Azzo, purkrabí zemského knížete, byli zde jmenováni.
V majetku Markéty Rakouské se vyskytuje asi od r. 1261, kdy jej oddělila od panství krále Otakara II.  Od r. patří 1276 do vlastnictví Habsburkého domu, dále v průběhu staletí byl hrad propůjčován mezi lety 1297 a 1601 jako zástava. K r. 1297 objevuje se zde jako zástavní majitel rod von Maissau, a r. 1306 se stává "Walchun von Chrumnow" jejich purkrabím.
Kolem r. 1335 byl hrad předán vévodou Albrechtem II. do zástavy Ondřeji von Sonnberg. Ale již k r. 1352 nachází se  opět v zástavě rodu Maissau. R. 1440 byl opět zastaven Kryštofu von Rappach, v r. 1454 pak přechází na Reinprechta Frauenofer, který měl mezitím provést obnovu staveb na hradě, ale neučinil tak. R. 1470 přechází na Viléma von Auersperg a r. 1491 na Kašpara von Roggendorf.
V r. 1491 se zde objevuje Kryštof von Hohenfeld, mezi lety 1515-1537 je zástavním držitelem rod von Rauber. Za doby působení těchto svobodných pánů byla v r. 1522 provedena renesanční přestavba. V r. 1537 byl předán Krumau Vilémovi von Puchheim, r.1546 Sebastianovi Hager, již v r. 1548 na pány von Greiss, r. 1558 následuje Kašpar Dominitsch, který nechal provést renovační práce. V r. 1570 přechází na Vincence Gregorotzky, z jehož doby kolem r. 1581 pochází jediná zpráva o špatném stavu hradu.
V r. 1601 přechází do majetku již jako svobodný statek na Petra Gregorotzkyho. R. 1619 byla stavba zpustošena. Přibližně od r. 1620 až do 1790 byl v držení pánů von Megier. V r. 1790 je v držení hraběte Josefa Stiebara, dále přechází r. 1806 na knížete Prospera Sinzendorf, který zámek Krumau začal pronajímat občanům ze vsi. Od r. 1814 byl ve vlastnictví pánů von Pereira - Arnstein, jenž nechal jednu část budov znovu zastřešit.
Poté se majitelé začali velmi rychle za sebou měnit: mezi lety 1842 - 1876 rytíř František von Andrae, od r. 1876 Josefína von Schrutek, po ní r. 1907 Alfréd Spill­Mann, v r. 1916 hrabě Gudenus, od r. 1925 princ Bedřich Schönburg – Waldenburg, r. 1930 Bratislavská 1. spořitelní banka, od 1939  německá vojenská správa, v r. 1942 Emmerich Woytil, a od roku 1959 dolnorakouská zemská vláda. Od r. 1976 je hrad majetkem Wolfganga Jonke, který nechal stavbu velkoryse obnovit a od té doby mu slouží jako soukromé bydliště.

Hradní areál se nalézá na strmě padající skále do údolí řeky Kamp, severozápadně od města Krumau. I když se jedná o romantickou novostavbu, přesto použití dřevěných konstrukcí a krytí střech působí starým hradním dojmem.
Areál je orientován od severozápadu na jihovýchod. Z jihovýchodní údolní strany jsou dodnes pozorovatelné části románské obvodové hradby, z boku této strany - proti severní straně se uvnitř nacházejí pozdější konstrukce – stojí původní rozlehlá brána s možností flankování. Brána vznikla ve více fázích pravděpodobná ještě před pol. 13. st. Jak se postupně rozšiřovala, tak do sebe zahrnovala starší vnitřní i vnější části. V přízemí a poschodí jsou velmi silné zdi pocházející z rozličných stavební prvků. Jihovýchodní nároží je opatřeno kvádrováním. Částečně obehnaná zdí, stojí blízko brány kaple, s patrně románskou příčnou římsou, jíž lze klást do 13. st. Existuje domněnka, že v době 13. st. jmenovaná kaple stála vně jádra hradu. V době romantismu byla obnovena.
Ve sklepních prostorách východního renesančního křídla jsou další zbytky původní rozsáhlé hradby, dříve spojené s bránou. Tato stavební konstrukce je pečlivě vyskládána z malých, opracovaných vápenných kamenů (lomové zdivo) a lze ji přibližně datovat kolem nebo před pol. 12. st. Patří tudíž mezi starší objekty hradu.
Na Vischerově vedutě, pocházející z r. 1672, se nalézá v severozápadním nároží, částečně zřícený bergfrit stojící uvnitř vysokých a silných zdí dosahující tlouštky 1,5 m. Později byl tento vnitřní prostor na vyvýšené skalní terase částečně přestavěn.
V okolí se nachází hrady Idolsberg, Thurnberg a  hrady v sousedním kraji Waldvierteil

 hrad Kronsegg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Lichtenau