Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


TAVELLI  (Granges)     
tvrz přestavěná na obytný dům
lokace :   46º15´31´´ /  7º27´44´´

znak města a okresu

Granges

Tato dosud stojící tvrz byla vystavena z rozebíraných zdí hradu nad Granges, který byl v průběhu válek v r. 1417 dobyt a zničen. Šlechtický rod Tavelli nechal tehdy zrekonstruovat, na konci 15. stol., jeden ze starých domů v jihozápadním rohu městečka, aby zde mohl bydlet jejich kastelán. Tento jeho dominikál (seigneurie) v r. 1513 zahrnoval také části v Roverea a v Chevron.
R. 1606 poslední dědička, Markéta z Roverea de Bex, prodává tuto tvrz i s celým panstvím městské radě v Sion, které zde mělo svého správce (kastelána) až do r. 1798.

Tvrz přestála dlouhá staletí v podstatě bez úhony a i když byla několikrát v průběhu dějin značně přestavěna (poprvé v r. 1747 a znovu ve 20. stol.), zachovala si své průčelí s předsunutými klesajícími štíty a dodnes původní krytou studnu s rumpálem v prostoru bývalého nádvoří, dnes však volně stojící přímo u obecní silnice.
Hlavní budova tvrze je vystavěna na obdélném půdorysu (13, 35 m x 16,2 m) s bočním východním rizalitem o nestejné šířce. Obě křídla jsou zakryta sedlovou střechou. V minulosti byla patrně stavba o jedno patro snížena (současná výška je 10,2 m). Jedná se o třípodlažní budovu se zachovanými vápennými omítkami. Okna byla v průběhu dějin několikrát změněna, původní kamenná ostění se bohužel nedochovala, nebo nejsou na povrchu omítek patrná. V severovýchodní části areálu je stále zachován zbytek lomené obvodové hradby o výšce cca 2 m, tloušťce zdiva 1,1 m a délce 3,6 m.
Nejblíže se nachází hrad Batie (Granges), zbytek hradu ve městě Chalais a tvrz Morestel ve městečku Grône.

 hrad Batie

zpět na mapu Sierre

tvrz Morestel