Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

ZLENICE   

3 km od Čtyřkol nebo 2 km jižně od Senohrab zřícenina hradu nad pravým břehem Sázavy, na klesající ostrožně obtékané řekou a Mnichovickým potokem.

celkový pohled z předhradí na hrad torzo hlavní brány ještě jednou hlavní brána - pohled z příkopu zbytek donjonu - obytné věže okno v horním patře donjonu

zbytky paláce pod donjonem noční pohled na hrad "sýpka" na druhém břehu Sázavy

 

    Více fotodokumentace - klikni zde : další fotky

Jméno Zlenice se poprvé připomíná r. 1318 při sporu Oldřicha ze Zlenice se Ctiborem z Kožlí. Název hradu je odvozen dle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu řeky Sázavy. Podle hradu se psal již v r. 1315 Jan ze Zlenic, jenž zasedal na zemském soudu
Zdejší úsek Posázaví patřil v první pol. 14. století k majetku pánů z Dubé, rodové větve Benešoviců. Neznámější z tohoto rodu byl Ondřej IV. z Dubé a na Zlenicích, který  zastával v l. 1343 - 1394 úřad nejvyššího sudího v Čechách a proslul jako autor Výkladu na právo země České.
Po smrti Ondřejově (1412) připadli Zlenice jako léno králi. Od krále, jako manství, získal Zlenice Boček st. z Poděbrad a Půta z Častolovic. R. 1415 prodal Půta svůj podíl i s příslušenstvím Kunešovi z Konojed, který koupil rovněž právo Bočkovo. V Kunešově rodu zůstaly Zlenice až do r. 1444, kdy jeho dcera dala hrad do zástavy dvěma věřitelům - Kostkovi z Postupic a Rozkošovi z Dubé.
Mezi oběma držiteli vznikl dlouholetý spor. Po Kostkově smrti se ujal správy majetku jeho strýc, Zdeněk Kostka z Postupic, který si v r. 1453 na panovníkovi vyprosil odúmrť po rodu z Konojed. V příštím roce však hrad prodal Mikešovi z Postupic, který jej v r. 1456 i s  celým panstvím prodal bratrům Trčkům z Lípy. Od nich koupil Zlenice opět Zdeněk Kostka z Postupic.
Za sporů krále Jiřího z Poděbrad s českou šlechtou byl hrad r. 1463 oblehnut , dobit a po té pobořen. Přesto byl považován za plnohodnotný majetek. Z manského závazku byl hrad propuštěn v r. 1465 výměnou za hrad Myšlín. V této době se Zlenice uvádějí již jako pusté. Od této doby patřily k panství Komorní Hrádek. V r. 1648 byly od Hrádku odděleny a přiřazeny ke statku v Mrači a s ním v r. 1725 koupeny ke Konopišti.
Příchozí musel nejdříve projít okolo zemní dělostřelecké bašty, jejíž terénní zbytky jsou v nepatrné míře stále rozpoznatelné a dále pak věžovitou bránou do předhradí s hospodářskou zástavbou. Teprve poté vstoupil přes příkop po mostě, v poslední části kolebkovém, skrz subtilní bránu, která stojí dodnes a v současnosti je předmětem záchranných prací místního občanského sdružení, do vlastního hradu na první nádvoří. Součástí jeho ohrazení ve straně nad řekou byla i okrouhlá a nejspíše studniční věž.
Do vnitřního jádra se vstupovalo branou mezi obytným donjonem a čelem palácového křídla. Jižní strana (strana nad řekou) vyplněná obytnou zástavbou, byla pravděpodobně srostlá s obytným donjonem. Donjon se doposud zachoval na jedné straně v podstatě v plné výši. Zadní část hradu od stoupající ostrožny odděloval mohutný, vylámaný příkop, ve kterém se koncem léta konaly hudební festivaly. Nad tímto příkopem jsou doposud v terénu lesa patrné zbytky obléhacích příkopů, tábora a palebného postavení nepřátelského vojska.
Vzhledem k tomu, že hrad zanikl vojenskou akcí a již nikdy nebyl obnoven, je veškeré zdivo, hlavně objem donjonu, navršeno v podobě ohromné hromady kamene, jejíž příkré svahy sahají až k úpatí ostrožny.
V současné době každoročně probíhají v této lokalitě archeologické průzkumy. Nálezy, díky výjimečnosti zániku hradu, pomohly upřesnit nejen datování středověké keramické kultury, ale i rozsah obchodu s tímto zbožím. Hrad Zlenice představuje typickou ukázku blokové dispozice, charakteristickou především pro šlechtické hrady prvé poloviny 14. století.
Nynější stav záchranných prací na tomto malém, ale výjimečném hradě, je díky velké náročnosti záchranných prací na mrtvém bodě, a pravděpodobně se do budoucna nic podstatného na této situaci nezmění.
Na protější ostrožně, za Mnichovickým potokem a na stejné straně řeky, byl v nedávné době proveden archeologický průzkum dalšího jednoduchého opevněného sídla, který byl snad předchůdcem hradu Zlenice, nebo možná také strážním (hraničním) hrádkem majitele sousedního "konkurenčního" panství. Jmenovaný potok byl vždy zdejší přirozenou hranicí, která tyto majetky rozdělovala a je tomu tak dodnes.
Více na www.zlenice.cz
V okolí se nachází Stará Dubá, Komorní Hrádek, Čajchanův Hrádek, Hradové Střimelice, Stříbrná Skalice. Tvrze Mrač a Poříčí nad Sázavou. V obci Zlenice, nedaleko hotelu Kormorán, doposud stojí hospodářská budova (gotická "sýpka"-viz. foto) bývalého poplužního dvora, který patřil k zázemí hradu Zlenice

hrad Zbořený Kostelec

zpět okres Benešov

hrad Blaník