Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


BURGSTEIN - Krebes     
zříceniny dvou poutních kostelů v místě staršího opevněného sídla
lokace :   50°25'3.60"S   /   11°59'56.96"V

znak okresu Burgstein

 

 

 

 
Zříceniny dvou kostelů stojí mezi dvěmi malými obcemi Ruderitz a Krebes, které se nacházejí 12 km jižně od Plavna. Dlouhou dobu se okolní obce nacházely v pohraniční oblasti mezi východním a západním Německem a byly tudíž normálně nepřístupné. Až po r. 1989 byly zpřístupněny veřejnosti. Okolo severní strany návrší se zříceninami protéká horní tok řeky Bílý Halštrov (Weiße Elster). Kromě toho se obec Burgstein nachází na pomezí 3 spolkových zemí – Durynska, Bavorska a Saska (Vogtlandu) a nebezpečná poloha v pohraniční oblasti si vždy vyžadovala stavbu opevnění, které chránilo dávno před stavbou kostela obyvatele okolních vesnic před nájezdy.
 
Burgstein je typickou vyvýšeninou vogtlandské pahorkatiny, jenž se skládá ze starých čedičových slepenců období devonu a která se zvedá do nadmořské výšky 546 m. Území kolem kostela je chráněnou krajinou oblastí. Do dnešních dob se zde zachovaly těsně vedle sebe stojící zříceniny dvou pozdně středověkých kostelů.
 
První písemná zmínka je spojená s gotickým poutním kostelem a je datována do r. 1479. Archivně je ale na Burgsteinu doloženo, přinejmenším k r. 1420, šlechtické sídlo urozeného pána zvaného Pucher. V r. 1474 došlo ke zjevení Panny Marie a vzniku pouti, spojené s výstavbou kaple (dnes západní zřícenina Burgstein), která byla podřízena farnosti v sousední vsi Krebes a náležela tak k biskupství Bamberg. Jeho poloha přímo na hranicích biskupství Bamberg a Naumburg vedlo mezi oběma k dlouholetým sporům kolem jistě významných příjmů z poutí. Výstavba druhého (východního) kostela r. 1489 vznikla na základě povýšení a vzniku samostatné fary, které se lidé domáhaly.
 
S prosazením reformace ve Vogtlandu a s tím spojené odepření katolických poutí započal úpadek obou kostelů. Nakonec chtěl saský kurfiřt Jan Bedřich r. 1540 nechat oba strhnout, sice k tomu nedošlo, ale dál se o ně nikdo nestaral a nastal pozvolný úpadek. Členové farní obce byli od té doby nuceni navštěvovat kostel v sousední vsi Geilsdorf.
 
Mezi lety 1875 až 1877 byl na Burgsteinu vystavěn hostinec, který zvýšil atraktivitu obce, jenž trvala až do začátku 50. let minulého století. Na začátku 20. stol. se stal místem srazu uměleckých kruhů, hlavně malířů a básníků.
 

Půdorys staršího kostela se přizpůsobil přirozenému tvaru skal, stěny věže stojí bez základu (vlevo) přímo na skalním bloku. Chór (vpravo) byl přistavěn k věži teprve dodatečně. Jediný přístup ležel 3 m nad okolním terénem a byl nepřístupný, takže při sanaci musely být probourány další vstupy v úrovni země. Pravděpodobně se zde původně nalézal dřevěný přístavek, který mohl být při útoku rychle zbourán  nebo spálen, tak bylo útočníkům zabráněno v přístupu k jedinému slabému bodu opevněného kostela.
 
Zahájení stavby věže staršího kostela mohlo být k r. 1474, případně byla vystavěna na základě starších budov. Patrně obsahovala také dřevěný obranný ochoz podle vzoru podobných opevněných kostelů a sloužila jako strážní bod na obchodní stezce. Teprve přístavba nového oltářního prostoru dala kostelu obvyklou podobu s vysokými lomenými obloukovými okny a opěrnými pilíři na vnější straně. V suterénu pod kostelem byla vylámána krypta, v které se kdysi nalézaly hroby. Jako stavebního materiálu bylo použito lomového kamene, který se těžil přímo na místě. Zdi byly omítány nakonec vápnem, tím kostel dostal svou charakteristickou bílou barvu, nároží a okenní otvory byli v dobovém slohu barevně odlišeny. Vyvýšenina s kostelem byla na rozdíl ode dneška ve středověku nezalesněna, takže byla již zdaleka viditelná.
 
Biskupové, krátce po stavbě nového kostela, nechali starší již na počátku 16. stol. chátrat. V protikladu ke staršímu kostelu nebyl mladší založen jako opevněný, ale pouze jako poutní. Pro poutníky lépe vyhovovala výrazně větší hlavní loď se třemi portály. Ve zřícenině lze dodnes spatřit zbytky křížové hřebínkové klenby, která se bohužel v průběhu staletí zřítila. Na částech klenby lze ještě najít originální červenou barvu, dřívě pokrývající zavěšené hřebínky.
 
V okolí se nachází nejblíže hrad Geilsdorf

 hrad Bieberstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Elsterberg