Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE
KUTNÁ HORA

mapa okresu K. Hora

Čestín    
Dobrovítov Semteš
Lorec Souňov
Losiny Suchdol
Malešov Žáky
Ovčáry Žehušice
Přítoky Žíšov

                                     - tvrz

                                                        

KUTNÁ HORA
znak města Kutná Hora znak města Kutná Hora - Kaňk

chrám sv. Barbory

Kutná Hora bývala ve středověku druhé největší a nejvýznamnější město Českého království.Cesta mezi Prahou a Kutnou Horou bývala značně frekventovaná a postupně při ní vzniklo řada měst a městeček. V současné době je Kutná Hora jedním z mála našich měst zapsaných do seznamu památek UNESCO z více než třemi stovkami chráněných objektů.

Královské horní město vzniklo při bohatých nalezištích stříbrných rud na vyvýšenině nad říčkou Vrchlicí (Páchu), koncem 13.století na území, patřícím tehdy nedalekému cisterciáckému klášteru v Sedlci. Nepravidelná síť ulic zachycuje dodnes průběh starých cest i pěšin spojujících staré šachty, mezi nimiž byly dodatečně vyměřovány domovní bloky s úzkými gotickými parcelami. K městu patřila také velká předměstí Hlouška, Cech , Pách a Kolmark. Z městského opevnění, založeného ve 14. století se zachovala na severním i východním obvodě pozdně gotická vnější hradba s baštami. Všechny brány byly zbořeny v 19. století. Město na významu získalo za vlády Václava II., který mu udělil Horní právo. Díky výnosům z mimořádně bohaté těžby byl český král jedním z nejbohatších panovníků ve střední Evropě. Ve zdejším vlašském dvoře byla zřízena centrální mincovna, kde se od roku 1300 razil proslulý Český (Pražský) groš. Václav IV. zde v roce 1429 vydal tzv. Dekret Kutnohorský, upravující hlasovací právo na pražské univerzitě ve prospěch domácích studentů . Na počátku husitských válek stála K. Hora, ovládaná německým patriciátem, na straně krále Zikmunda, ale roku 1424 byla dobyta Pražany a patřila k předním husitským městům. V roce 1471 na sněmu, který sem byl svolán po smrti krále Jiřího z Poděbrad, zde byl zvolen českým králem Ladislav Jagelonský. V roce 1485 zde další sněm sjednal smír mezi katolíky a kališníky. Za vlády Ladislava Jagelonského dosáhl rozvoj města velkého politického i hospodářského významu. Koncem 15. století však nepořádky a vykořisťování horníků vedly k velké vzpouře (1494 -96), vrcholící popravou 13 horníků v Poděbradech. Tyto události signalizovaly počátek úpadku dolování, který způsobil v 16. století pomalé chudnutí města, které dovršila třicetiletá válka. V roce 1547 zde skončila ražba Českých grošů a další úpadek hospodářského vývoje přišel po bitvě na Bílé hoře. Za odboj proti Habsburkům byl na Staroměstském nám. v Praze popraven i kutnohorský primátor Jan Šultys. V roce 1727 byla definitivně zrušena zdejší královská mincovna. V 17. a 18. století se město postupně zotavovalo, ale nikdy již nedosáhlo bývalého významu. Dva velké požáry v roce 1770 a 1823 zničily řadu, v baroku upravených budov.

 
V Kutné Hoře se narodil např. renesanční básník Mikuláš Dačický z Heslova (viz. tvrz Lorec), dramatik a novinář J. K. Tyl., tiskař a nakladatel J. H. Pospíšil. Často a rádi zde pobývali J. Vrchlický, nebo novinář a básník K. H. Borovský.
Informace získáte na telefonním čísle kutnohorského kulturního a informačního centra 327 515 556 nebo na www.kutnohorsko.cz , www.kutna.hora-info.cz , více na www.global.cz
Ubytování: hotel U Vlašského dvora, tel: 327 514 618, nebo hotel Garni, tel: 327 515 773

LOREC  
Na severním okraji Kutné Hory, na bývalém Hloušeckém předměstí.
První zmínku o této tvrzi uvádí ve svých pamětech Mikuláš Dačický z Heslova a to v souvislosti s jejím požárem v r. 1493. Tvrz byla založena mnohem dříve a jejím zakladatelem je uváděn Martin z Lorce a zde připomínaný v letech 1462 - 1491. V době zmíněného požáru byl majitelem tvrze Jiří z Lkouše a na Lorci. Po jeho smrti († 1503) majetek zdědili jeho dva synové Václav a Bohuslav Lorečtí. Václav se v r. 1520 provinil proti králi Ludvíkovi a proto mu byl majetek odebrán. O jaké provinění šlo není známo, nicméně o dva roky později byla tvrz králem prodána Janu Býchorskému z Raškovic. Pak se majitelé v poměrně rychlém sledu měnili. Za zmínku stojí jeden z nich, a to Václav Šárovec ze Šárova, který byl za urážku zemských soudců popraven. V r. 1559 se novým majitel tvrze stal kutnohorský měšťan a důlní podnikatel Ondřej Dačický.
Za Dačických byl objekt renesančně přestavěn. Původní renesanční vstupní portál je možno stále spatřit v průčelí pivovaru. V r. 1571 udělil Mxmilián II. Ondřeji Dačickému, otci zmíněného Mikuláše (viz. víše), přídomek z Heslova. Po jeho smrti († 1571). zdědilo jeho majetek šest synů, přičemž tvrz připadla Václavovi, který zde zemřel v r. 1575. Poručníkem jeho nezletilých synů se stal právě Mikuláš Dačický, nyní již z Heslova. Mikuláš prodal (1585) tvrz, jménem Václavových dětí, Kateřině, rozené ze Smiřic, manželce Jana Lukáše ze Žerotína.
Ta ale o čtyři roky později prodala tvrz i s příslušenstvím městu Kutná Hora. Město tvrz rozšířilo, zvláště pivovar. Naposledy je tvrz v této době připomínána v souvislosti s konfiskací majetku města (1622). Pivovar s tvrzí byl však později městu vrácen. Od tohoto data byla tvrz neustále upravována pro potřeby pivovaru. V baroku byly provedeny další výrazné změny a bylo mimo jiné odstraněno i původní opevnění tvrze. Tvrz stojí uprostřed pivovarského areálu.
Rozhodně doporučujeme navštívit historické centrum K. Hory, mimo jiné s dvěma bývalými hrady - Vlašský dvůr a Hrádek. V okolí se nachází několik dalších tvrzí, například Přítoky, Ovčáry, nebo Malešov. Více na jih se nachází zřícenina hradu Sion.

okres Benešov

okres K. Hora

okres Kolín